Innspill til Pbe ad planforslag for Ekeberg og Brannfjell

Hei alle! 31. august gikk fristen ut for å sende innspill til Planforslag for Ekebergområdet. Under har jeg limt inn innholdet i det vi fikk inn. Mye mer kunne vært tatt med, men det blir sikkert flere sjanser til å uttale seg. Om noen har noe på hjertet som bør med neste gang, “syng ut” i kommentarfeltet.

TIL Plan- og bygningsetaten
boks 364, Sentrum, 0102 OSLO

SAKSNUMMER 200703722 – Forslag til områderegulering for Ekebergsletta og Brannfjell

BAKGRUNN
Ekebergskrenten ve og vel er en velforening for den nordvendte skrenten av Ekebergåsen.
Deler av planen omfatter vårt område. Vi har for øvrig interesse av at Ekebergområde som
helhet ivaretas, blant annet fordi Ekebergskrentens barn sogner til skolene Ekeberg og
Brannfjell, og fordi Ekeberg og Brannfjell er viktige rekreasjonsområder for oss i skrenten.

VÅRE INNSPILL

Ekeberg må ivaretas som frilufts- og kulturminneområde

  • Å kalle Ekebergsletta, Brannfjell og Ekebergskogen for en By- og idrettspark er påtvunget, søkt og historieløst. Vi er kritiske til betegnelsene by, idrett og park. De er tilslørende. Ville det ikke vært mer dekkende med Frilufts- og kulturminneområde? Bevisstheten om Ekeberg som frilufts- og kulturminneområdet bør opprioriteres – også i navnet. Smak på det. Det er viktig at friarealene opprettholdes som et flerbruksområde og ikke forbeholdes spesielle interesser. På Ekeberg er kulturminnene sterkt tilstedeværende, og bevisstheten må økes slik at flere grupper kan ha glede av disse kvalitetene. Da er det fint om dette løftes frem i navnet. Idrett er ikke viktigst ved Ekeberg, og bør ikke nevnes spesielt og på bekostning av andre verdier som allerede eksisterer speiselt.
  • Stinettet i Ekeberghellingene er til dels urgamle rideveier med alderdommelig steinbrolegging. Disse beskrives gjerne tendensiøst som uframkommelige – noe de ikke er. Rideveiene er viktige kulturminner, og må ikke oppgraderes til universell standard dersom det går på bekostning av kulturminneverdien. For øvrig er det fint for både rygger og balanseutvikling å bevege seg på “ulendt” underlag.
  • Når det gjelder ev. ny barnehage nevner vi at det nå er overetablering av barnehageplasser i bydel Gamle Oslo. Kværnerdalen barnehage har alene 90 kommunale plasser ledige. Kanskje det ikke er nødvendig å regulere inn ny barnehage på Ekeberg? Om det likevel er ønskelig med ny barnehage, bør man ta av parkeringsarealene, ikke av grøntarealene.

Flerbrukshaller og baneidrett må nedprioriteres

  • Vi er kritisk til en ny flerbrukshall på Ekeberg da vi frykter at den ikke kommer lokalmiljøet til gode. Mye taler for at Ekeberg skole får en egen gymsal av tilpasset størrelse. Gymsalen må eies av skolen/SFO. Det understrekes at SFO-arealene til Ekeberg skole er svært kummerlige. SFO trenger en gymsal som barna kan boltre seg i etter skoletid! Våre bekymringer er basert på de dårlige erfaringene vi har med de to hallene som allerede er bygget. Kommunen bør ta lærdom av problemet Brannfjell skole (BS)/gymsal. Først skulle BS få bruke flerbrukshallen Ekeberghallen. Da samarbeidet vel var kommet i gang, var det plutselig ikke plass til skolebarna, på grunn av behovene til idretten. Det ble presset på for en ny idrettshall – for at “skolebarna skulle få gymsal”. Så kom KFUM-hallen – en ny flerbrukshall. Denne “gymsalen” er også en hall som BS ikke råder over. Skolebarna kommer i praksis i siste rekke. Kort sagt: Ekeberg skole og SFO må eie sin gymsal – som dessuten må komme lokalmiljøet til gode på kveldstid. Her kan det organiseres ulike former for fritidsaktiviteter som ikke er idrett, slik som Ekeberg fortellerskole, Ekeberg barnekor, Ekeberg naturvernklubb … osv.
  • Den ulovlig freesbebanen må fjernes, og en ny kunstgressbane velges bort. Det er allerede to store kunstgressbaner og en liten. Det er som tidligere understreket viktigere å løfte fram frilufts- og kulturminneverdiene, enn å innskrenke dette til fordel for enda mer baneidrett som eksluderer ferdselen for den jevne befolkning.

Barneparken i Ekebergskrenten må videreføres

Parken er i dag ikke i bruk som barnepark, men brukes som åpent lekeområde av barn i nabolaget og som ekstra lekeplass og turmål for den lokale kommunal barnehagen ”Utsikten”. I Gamle Oslo syd, dvs. Ekebergskrenten, har det siste tiåret vært en hard fortetting av boliger med særlig tilflytting av barnefamilier. Samtidig har det til dags dato ikke blitt bygget en eneste offentlig lekeplass eller barnehage i strøket.

Om Gamle Oslo syd har bydelsdirektøren så sent som i fjor utrykt i brev til plan og bygningsetaten (http://web102881.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?fileid=2421969) at det er ”et udekket behov for leke og friområder i denne delen av byen”. Vi finner det derfor sterkt beklagelig at det i planen står at ”Barneparken i skrenten …videreføres ikke i planforslaget."

Vi foreslår primært at barneparken oppgraderes til en offentlig lekeplass for skrentens barn som en del av planen for området. Ev. eller aller helst kan man i tillegg se lekeplassen som et permanent turmål for den kommunale barnehagen Utsikten / den planlagte private barnehagen i Konows gate 20.

Gamle Oslo syd er plaget av luft- og støyforurensing som er særlig skadelig for barn. Parken i skrenten er lett tilgjengelig for barn i skrenten og luften er frisk. Parken har spesielle kvaliteter som lekeplass fordi den ligger i skogen ved hovedstien uten generende og farlig biltrafikk.

Bussendeholdeplassen ved Ekeberg skole må fjernes

Området der bussendeholdeplassen ligger må innkluderes i områdeplanen, og omreguleres til andre formål. Dette er viktig for miljøet på Ekeberg generelt, og for skolen spesielt.

Bussendeholdeplassen må bort da snusløyfa ligger innklemt mellom Ekeberg skole og Vårveien barnehage der nærmere 700 barn har daglig opphold – blant annet Ekebergsrentens barn. Vi opplever at stadig flere av barna våre utvikler astma. Det frarådes at astmabarn oppholder seg i nærheten av bussendeholdeplasser grunnet avgasser. Å flytte endeholdeplassen ved Ekerg skole og Vårveien barnehage vil også bidra til å løse opp i de kompliserte trafikkforholdene ved skolen. Som bonus frigjøres verdifulle arealer til annet bruk.

Et forslag som har vært oppe er å forskyve endeholdeplassen for rute 23 og 34 til knutepunktet Bryn – noe som utvilsomt vil gi en bedre utnytting av de ulike kollektivlinjene. Vi støtter dette forslaget – blant annet også fordi det vil gi beboerne i Ekebergksrenten direkte kollektivforbindelse til postkontoret på Manglerud.

Ekeberg, Brannfjell