Den skumle bussendeholdeplassen ved skolen 2

Simensbråten, endeholdeplass for rute 34 og 23, ligger ved inngangspartiet til Ekeberg skole. Det gir et uoversiktlig trafikkbilde for skolens 663 elever på vei til og fra skolen. Mye taler for å flytte endeholdeplassen til kollektivknutepunktet Bryn/Brynseng.

Nordstrand blad har løftet fram saken vår i oppslaget: 28 busser kjører inn og ut av holdeplassen ved skolen i timen. Det er spennende å lese at bydel Nordstrand tar tak og at Ruter kanskje er på glid med tanke på å trekke endeholdeplassen for 34-bussen og 23-bussen vekk fra Ekeberg skole.

Dersom 34-bussen og 23-bussen kunne ende ved knutepunktet Bryn/Brynseng ville det beste i dagens kollektivbetjening bli tatt vare på. Samtidig ville det som ikke er så bra bli bedre, nesten helt uten å øke ressursene.

Ruters talskvinne sier at “det ville være mer aktuelt å lage ny endeholdeplass på Ryen eller Ekeberg Camping”. Endeholdeplass Ryen gir litt av de samme fordelene som endeholdeplass Bryn/Brynseng, mens endeholdeplass Ekeberg camping er på jordet, bokstavlig talt.

Endeholdeplass Ryen?
Alternativet betyr at 34 forlenges og 23 avkortes til Ryen.

Å la bussene ende på Ryen i steden for på Simensbråten vil gi flere overgangsmuligheter. (Ryen er stoppested for Lambertseterbanen og et knippe busslinjer.) Dessuten vil de som bruker stoppestedene mellom Simensbråten og Ryen kunne kjøre kollektivt til sentrum uten å bytte (i dag må de bytte på Simensbråten eller Ryen).

Det uheldige med Ryen-alternativet er at holdeplassene Simensbråten, Lyngveien og Benveien mister den direkte bussforbindelsen til Manglerud senter. Kanskje vil forslaget møte motstand fra unge og gamle som bruker disse holdeplassene. Uansett gir endeholdeplass Ryen samlet sett bedre kollektivbetjening enn endeholdeplass Simensbråten.

Endeholdeplass Ekeberg camping?
Alternativet betyr at 34 avkortes og 23 forlenges til Ekeberg camping.

Dersom linje 34 avkortes til campingplassen mister mange direktebussen til skolen. (Barna i områdene Kværner og Ekebergskrenten har lang skolevei og bruker buss til Ekeberg skole.) Dessuten mister Ekeberg hageby og Simensbråten den direkte kollektivforbindelsen til sentrum.

Ulempene oppveies neppe av fordelen ved å forlenge linje 23 til campingen. (Fordelen er at Ekeberg hageby og Ekeberg camping får direktebuss til Ryen – Manglerud og så videre.)

Endeholdeplass Ekeberg camping vil også være en reversering av Ruters handlingsprogram for et knutepunktbasert kollektivnett: “I effektive knutepunkter spiller de lokale bussene sammen med banenettet” (H2013 side 12). Ved campingplassen er det langt fra trikk, t-bane og tog.

Endeholdeplass Bryn/Brynseng?
Alternativet betyr at 34 forlenges og 23 avkortes til Bryn/Brynseng.

Dersom 34 forlenges til Bryn/Brynseng beholder områdene Kværner og Ekebergskrenten direktebussen til skolen. Samtidig får Kværner og Ekebergskrenten direkte kollektivforbindelse til Manglerud-senteret, der det lokale postkontoret ligger. Dessuten beholder Simensbråten, Lyngveien og Benveien direktebuss til Manglerud. I tillegg vil de som sogner til stoppestedene i dagens kollektivbakevje mellom Simensbråten og Ryen kunne reise kollektivt til sentrum uten å bytte.

Det trekker litt ned at de som i dag bruker 23-bussen forbi Brynseng, må bytte på Brynseng. På andre siden får etappen Simensbråten – Brynseng et mer høyfrekvent kollektivtilbud fordi 34-bussen har flere avganger enn 23-bussen, og på Brynseng er det mange overgangsmuligheter.

Bryn er best. Ryen er bra.
Endeholdeplass Ryen eller Ekeberg Camping krever regulerings- og planarbeid, og “større investeringer for bussjåførene må ha egnete fasiliteter” (sitat Ruters talskvinne). Det krever kanskje også endeholdeplass Bryn/Brynseng, men gevinsten er større. Bryn-alternativet vil med tydelighet gi en mer kostnadseffektiv utnyttelse av ressursene, et smartere linjenett, et mer attraktivt kollektivtilbud – og mindre trafikk ved Ekeberg skole.

Ruter er i den siste strategiplanen ambisiøs på Bryn-områdets vegne: “Bryn er svært sentralt reisetidsmessig både i vei- og i kollektivnettet, og utvikles til et betydelig knutepunkt for tog, metro, trikk og buss, og tilknytning til Gardermobanen/Romeriksporten er basis. Det felles knutepunktet bør for øvrig markeres ved at også metrostasjon og bussknutepunkt gis navnet Bryn” (K2012 side 48).

Med ryggdekning i Bystyrets vedtak om utvikling av Bryn som kollektivknutepunkt, og Ruters visjon om Bryn som “et betydelig knutepunkt for tog, metro, trikk og buss” som framtidsscenario, bør kommunen og Ruter kunne strekke seg etter å finne en løsning for linje 34 og 23 på Bryn/Brynseng.

En variant der 34 ender på Bryn/Brynseng og 23 ender på Ryen vil også være fint (men litt dyrere å drifte). Om Bryn/Brynseng er umulig, er en ren Ryen-løsning et godt alternativ — tross brudd i den direkte kollektivforbindelsen mellom Simensbråten og Manglerud. For øvrig bør de store kollektivknutepunktene Økern og Helsfyr ikke utelukkes som mulig endeholdeplass for 34 og 23. Ideen om endeholdeplass Ekeberg camping bør skrinlegges!

Les også
Den skumle bussendeholdeplassen ved skolen 1
Den skumle bussendeholdeplassen ved skolen 3