Forum: Åpent forum

Den skumle bussendeholdeplassen ved skolen 3

34-bussen, Atle Carlsen (FAU) og Odd Einar Dørum (bystyrepolitiker) på Ekeberg/Simensbråten høsten 2014. BIldet er knipset av Kristin Trosvik. Se DittOslo Vil stoppe busskaos ved Ekeberg skole.

Skolestartaksjonen 2014 har satt busskaoset ved Ekeberg skole på dagsordenen. Til stede var blant andre Atle Carlsen (FAU), Tom Wittenberg (rektor) og Odd Einar Dørum (bystyrerepresentant og tidligere samferdselsminister). Dørum sier til lokalavisa: “Jeg kommer til å engasjere meg for å få holdeplassen flyttet.” Se også oppslaget Vil stoppe busskaos ved Ekeberg skole.

Visjonen er altså at dagens endeholdeplass på Simensbråten (ved Ekeberg skole) legges ned, og at bussene stopper i veien på et vanlig gjennomgående stoppested. Ny endeholdeplass legges til Bryn/Brynseng (eventuelt til Ryen eller et annet kollektivknutepunkt i nærheten). Dagens endholdeplass frigjøres til beste for skolen og nærmiljøet.

Les også
Den skumle bussendeholdeplassen ved skolen 1
Den skumle bussendeholdeplassen ved skolen 2

Den skumle bussendeholdeplassen ved skolen 2

Simensbråten, endeholdeplass for rute 34 og 23, ligger ved inngangspartiet til Ekeberg skole. Det gir et uoversiktlig trafikkbilde for skolens 663 elever på vei til og fra skolen. Mye taler for å flytte endeholdeplassen til kollektivknutepunktet Bryn/Brynseng.

Nordstrand blad har løftet fram saken vår i oppslaget: 28 busser kjører inn og ut av holdeplassen ved skolen i timen. Det er spennende å lese at bydel Nordstrand tar tak og at Ruter kanskje er på glid med tanke på å trekke endeholdeplassen for 34-bussen og 23-bussen vekk fra Ekeberg skole.

Dersom 34-bussen og 23-bussen kunne ende ved knutepunktet Bryn/Brynseng ville det beste i dagens kollektivbetjening bli tatt vare på. Samtidig ville det som ikke er så bra bli bedre, nesten helt uten å øke ressursene.

Ruters talskvinne sier at “det ville være mer aktuelt å lage ny endeholdeplass på Ryen eller Ekeberg Camping”. Endeholdeplass Ryen gir litt av de samme fordelene som endeholdeplass Bryn/Brynseng, mens endeholdeplass Ekeberg camping er på jordet, bokstavlig talt.

Endeholdeplass Ryen?
Alternativet betyr at 34 forlenges og 23 avkortes til Ryen.

Å la bussene ende på Ryen i steden for på Simensbråten vil gi flere overgangsmuligheter. (Ryen er stoppested for Lambertseterbanen og et knippe busslinjer.) Dessuten vil de som bruker stoppestedene mellom Simensbråten og Ryen kunne kjøre kollektivt til sentrum uten å bytte (i dag må de bytte på Simensbråten eller Ryen).

Det uheldige med Ryen-alternativet er at holdeplassene Simensbråten, Lyngveien og Benveien mister den direkte bussforbindelsen til Manglerud senter. Kanskje vil forslaget møte motstand fra unge og gamle som bruker disse holdeplassene. Uansett gir endeholdeplass Ryen samlet sett bedre kollektivbetjening enn endeholdeplass Simensbråten.

Endeholdeplass Ekeberg camping?
Alternativet betyr at 34 avkortes og 23 forlenges til Ekeberg camping.

Dersom linje 34 avkortes til campingplassen mister mange direktebussen til skolen. (Barna i områdene Kværner og Ekebergskrenten har lang skolevei og bruker buss til Ekeberg skole.) Dessuten mister Ekeberg hageby og Simensbråten den direkte kollektivforbindelsen til sentrum.

Ulempene oppveies neppe av fordelen ved å forlenge linje 23 til campingen. (Fordelen er at Ekeberg hageby og Ekeberg camping får direktebuss til Ryen – Manglerud og så videre.)

Endeholdeplass Ekeberg camping vil også være en reversering av Ruters handlingsprogram for et knutepunktbasert kollektivnett: “I effektive knutepunkter spiller de lokale bussene sammen med banenettet” (H2013 side 12). Ved campingplassen er det langt fra trikk, t-bane og tog.

Endeholdeplass Bryn/Brynseng?
Alternativet betyr at 34 forlenges og 23 avkortes til Bryn/Brynseng.

Dersom 34 forlenges til Bryn/Brynseng beholder områdene Kværner og Ekebergskrenten direktebussen til skolen. Samtidig får Kværner og Ekebergskrenten direkte kollektivforbindelse til Manglerud-senteret, der det lokale postkontoret ligger. Dessuten beholder Simensbråten, Lyngveien og Benveien direktebuss til Manglerud. I tillegg vil de som sogner til stoppestedene i dagens kollektivbakevje mellom Simensbråten og Ryen kunne reise kollektivt til sentrum uten å bytte.

Det trekker litt ned at de som i dag bruker 23-bussen forbi Brynseng, må bytte på Brynseng. På andre siden får etappen Simensbråten – Brynseng et mer høyfrekvent kollektivtilbud fordi 34-bussen har flere avganger enn 23-bussen, og på Brynseng er det mange overgangsmuligheter.

Bryn er best. Ryen er bra.
Endeholdeplass Ryen eller Ekeberg Camping krever regulerings- og planarbeid, og “større investeringer for bussjåførene må ha egnete fasiliteter” (sitat Ruters talskvinne). Det krever kanskje også endeholdeplass Bryn/Brynseng, men gevinsten er større. Bryn-alternativet vil med tydelighet gi en mer kostnadseffektiv utnyttelse av ressursene, et smartere linjenett, et mer attraktivt kollektivtilbud – og mindre trafikk ved Ekeberg skole.

Ruter er i den siste strategiplanen ambisiøs på Bryn-områdets vegne: “Bryn er svært sentralt reisetidsmessig både i vei- og i kollektivnettet, og utvikles til et betydelig knutepunkt for tog, metro, trikk og buss, og tilknytning til Gardermobanen/Romeriksporten er basis. Det felles knutepunktet bør for øvrig markeres ved at også metrostasjon og bussknutepunkt gis navnet Bryn” (K2012 side 48).

Med ryggdekning i Bystyrets vedtak om utvikling av Bryn som kollektivknutepunkt, og Ruters visjon om Bryn som “et betydelig knutepunkt for tog, metro, trikk og buss” som framtidsscenario, bør kommunen og Ruter kunne strekke seg etter å finne en løsning for linje 34 og 23 på Bryn/Brynseng.

En variant der 34 ender på Bryn/Brynseng og 23 ender på Ryen vil også være fint (men litt dyrere å drifte). Om Bryn/Brynseng er umulig, er en ren Ryen-løsning et godt alternativ — tross brudd i den direkte kollektivforbindelsen mellom Simensbråten og Manglerud. For øvrig bør de store kollektivknutepunktene Økern og Helsfyr ikke utelukkes som mulig endeholdeplass for 34 og 23. Ideen om endeholdeplass Ekeberg camping bør skrinlegges!

Les også
Den skumle bussendeholdeplassen ved skolen 1
Den skumle bussendeholdeplassen ved skolen 3

Den skumle bussendeholdeplassen ved skolen 1

Det er enestående i Oslo at en endeholdeplass for buss ligger så nær inngangspartiet til en barneskole. I rushtida svinger det 28 busser i timen inn og ut av holdeplassen ved Ekeberg skole. På vei inn og ut må bussene krysse skolebarnas fortau. Bussene krysser fortauet på fire ulike måter avhengig av kjøreretningen. I møte med dagens 663 skolebarn på vei til og fra skolen, skaper dette vanskelig håndterbare situasjoner for store og små trafikanter og sjåfører. For eksempel i vinter da føreren av en 23-buss overså noen småjenter i mylderet av barn og busser, og kjørte på dem. Heldigvis klarte bussen denne gangen å stoppe. Men det blei dessverre hull i bukser, skrubbsår, blod og tårer.

Les mer…

Kulturuker i Gamlebyen kirke

Kunst, konsert, vandring og undring i to uker:

Gamlebyen vil 3.-16. september bli preget av ulike kulturuttrykk både i kirka og på gater og torg. Det blir utstilling, torgdag, teologisk-filosofisk forum, byvandring og konsert:
3. 9. – 16.9. Kunstutstilling i kirken v/Kari Barkenæs
”Dagen har mange farger” 6.9 kl.18.00 Offisiell åpning av utstillingen
Åpningstider: Hverdager 14.00 – 19.00 (unntatt onsdag)
Lørdag/søndag: 14.00 – 17.00
5.9. kl 19.00 Teologisk-filosofisk forum
8.9. kl 12.00 – 16.00 Oslo torg – møteplass i middelalderen og i dag
Bispegata ved Oslo Ladegård.
I samarbeid med historiske og lokale interesser.
13.9. kl 18.00 Byvandring v/Karl Gervin
”Kristenliv og fromhetsliv i middelalderens Oslo.”
Oppmøte i Gamlebyen kirke
16.9. kl 19.00: Støttekonsert for Gamlebyen kirke
v/ Øyonn Groven Myhren og venner.

Markering av Oslo Torg!

Markering av Oslo Torg, lørdag 8 september. Dette er et dugnadstiltak mellom mange gode krefter, vi nevner i fleng: Norsk institutt for Kulturminneforskning, Gamlebyen Menighet, Middelalder-Oslo, Norsk Folkeminnelag, Gamlebyen Historielag, Middelalderbyen Oslo, Bjørvika utvikling, Sørenga utvikling, Gamlebyen Sport og Fritid, og flere, i tillegg til Gamlebyen Beboerforening.

Politiet melder at fra kl. 1100 stenges Bispegata vest for Oslo gate for trafikk, dette kan kanskje gi oss en følelse av hvordan det var i dette veikrysset for 1000 år siden, men i allefall vil dette gi oss et inntrykk av hvordan vi ser for oss Oslo Torg i fremtiden.

Møt frem og støtt opp om dette fine tiltaket!

Alle er velkommen!

Med hilsen
GAMLEBYEN BEBOERFORENING

Om Alnaelva og Follobanen på Saxegården i kveld 19:00. Fri adgang!

Are Erikstad fra Oslo elveforum vill fortelle om Alna-elva og Follobanen i forbindelse med årsmøte til Gamlebyen beboerforening (GBF). Sakser fra innvitasjonen:

GBF INVITERER TIL MØTE I SAXEGÅRDEN
(Huset ved broen over til Middelalderparken/Vannspeilet)
TIRSDAG 24. APRIL 2012
PROGRAM:
Kl. 1800: Årsmøte i beboerforeningen.
Valg av nye styremedlemmer

Kl. 1900 vil vi dra i gang en diskusjon om utviklingen i Gamle Oslo med vekt på Follobanen/Alnaelva. Dette temaet innledes av Are Eriksen fra Oslo Elveforum.

Barnehagen er endelig gjennom politisk behandling

Barnehagen som skal bygges i Konows gate 20, dvs på den tomta som har ligget brakk i flere år nå, er i høst gjennom politisk behandling. Da er det ingenting i veien for å begynne å bygge med mulig opptak til høsten 2012.
Les mer…

Nye blokker i Konowsgate 1-3

Eiendomsspar, dvs Christian Ringnes og co har i flere år ønsket å rive de nederste husene i Konows gate og bygge blokker der. Saken har ligget ferdig til politisk behandling i vel ett års tid, men er blitt utsatt på grunn av at Jernbaneverket har vært usikre på om de trenger tomta som riggområde for Follobanen. Jernbaneverket har nå frafallt ønsket, så da kan saken komme opp til politisk behandling.
Les mer…

"Ny" blokk i Konows gate 67B

Det er planer om å bygge ut Postgarasjen .

SOLHEIM OG JACOBSEN ARKITEKTER AS for KONOWSGATE 67 B ANS c/o Stor-Oslo Management As har sendt inn et planiniativ til Plan og bygg som ligger her

De vil bygge Postgarasjen om til en større blokk med leiligheter og studentboliger med hus på toppen. De vil senke to etasjer av den øverste delen av garasjen slik at den kommer i plan med Ryenbergveien. Og bygge en slags småhus på toppen av blokka. Blokka bygges ut i lengde østover langs Konows gate.

Bydelen er ikke spesielt positive fordi det innebærer foruensede og mørke leiligheter nær tunnelmunningene. At det er "bare"er studentboliger er ikke grunn nok til å lempe på kravene.

Bakerenga Park - framdrift

Plan og bygg arbeider med planbeskrivelsen for Bakerenga park. Det forløpige planforslaget ligger her

Ilustrasjone er laget av Lars Vedvik Hansen i forbindelse med hans master i landskapsarkitektur og brukes av Bymiljøetaten som skisse til hvordan også de kan tenke seg parken.

Det er ennå ikke bestemt om byantikvaren skal grave ut parken først.

Steinalderboplass på Bakerenga

Arkeologen som blei utsendt for å undersøke Bakerenga (den vesle tomta nedved Lodalen bussholdelass som skal bli park), fant en steinalderboplass. Hun var utsendt for å finne Middelalder, og fant steinalder. Dette er jo spennende, og bidrar til å gjøre området vårt enda mer verdifullt.

Det blir mer omfattende utgraving etter hvert. Jeg veit ikke når, men kanskje noe andre veit?

Fabian kommer

Velkommen til St. Halvards plass i Gamlebyen førstkommende onsdag (31. august) kl. 17:00.
Da er det 697-års dagen for Oslo (Gamlebyen) som hovedstad, og det markerer vi med en visjonsvandring. Middelalderforeningen har laget fjesbokinvitasjon. Den ligger HER.

Kom! Kom!

Ordfører Fabian Stang kommer. Han vil motta et opprop blant annet om at trikken i Dronning Eufemeias gate må videreføres rundt Middelalderparken med Vannspeilet og koples til Ekebergbanen ved Kongsveien / Oslo hospital (dette som alternativ til trikk i Bispegata med påkopling på Oslo torg).

Etter overlevering blir det en middelalderbyvandring i fortid og framtid, der vi blant annet ser på mulighetene som åpner seg om trikken legges rundt, via Sørenga. Leif Gjerland og jeg leder.

Hovedargumentene for å legge trikken via Sørenga:

  • Sørengatraseen har det største passasjergrunnlaget.
  • Sørengatraseen gir den beste framkommeligheten.
  • Sørengatraseen legger til rette for utvikling av Middelalderbyen til en sammenhengende helhet.
Annonse