Gatefest på fredag førstkommende!

Det blir gatefest på fredag førstkommende den 20! Som kjent måtte vi utsette det i juni pga øsregn, men vi forsøker oss igjen nå som sommerferien er over.

Dette skjer:
18.00 – Tur i Ekebergskrenten med guide
Helge Godø tar deg med til spennende bakgårder, gamle trapper og hus med utedo.
18. 00 – Lek midt i gata – uten risiko
Vi skal tegne med kritt, hoppe tau, skate, sykle og kanskje spille boksen går?
Det blir mest for barn, men voksene får selvfølgelig også være med!
19.00 – Grilling i gata
Vi griller, spiser og hygger oss. Ta med det du ønsker å spise og drikke
(samt bestikk, tallerkner og eventuelt stol). Vi har griller.
20.00 – Ny mulighet for tur i Ekebergskrenten
21.0 – Utekino!
Vi snurrer film fra Ekebergskrenten i “gamledager”. I tillegg har vi også en
overraskelsesfilm på lur…

Big Bang og Dum Dum Boys rocks Gamlebyen!

Big Bang 18/8 og Dum Dum Boys 28/8 spiller under Dyvekes Bro støttekonserter for skateparken i Gamlebyen. Billetter a ca. 250,- via Billettservice.

Utvikling i trikkesaken

Oppdatert 27. oktober 2010 i og med overlevering av dokumentet Trikk i Bjørvika – muligheter for Gamle Oslo til Jøran Kallmyr, byråden for miljø og samferdsel.

Det konkrete arbeidet startet våren 2010. Vi allierte oss med Gamlebyen beboerforening, Gamlebyen historielag og Interesseforeningen Oslos Middelalder, og skrev et høringssvar til kommunens arbeid med detaljregulering av Bispegata. Vi går her mot å legge den nye trikkelinja i Bjørvika over Bispegata med påkopling til Ekebergbanen på Oslo torg (Bispegata x Oslo gate). Vi fronter en alternativ trasé – rundt Middelalderbyen med oppkopling til Ekebergbanen ved Oslo hospital (Mossveien x Oslo gate). Vi sendte kopi av høringssvaret til politikere og administrasjon i bydel Gamle Oslo.

Les: Detaljregulering av Bispegata – Høringssvar 9. april 2010

10. juni 2010: enstemmig BU-vedtak

Forslaget om Bjørvikalinja rundt Middelalderbyen ble satt på det politiske sakskartet i Gamle Oslo i april. Den 10. juni 2010 fikk vi følgende enstemmige vedtak:

 • BU ber om at det må lages en mulighetsstudie i samarbeid med bydelen, på grunnlag av ovenstående forslag.
 • BU ber om at reguleringsplan for Bispegata skisserer alternative traseer til Bispegata for fjordtrikken.
 • BU anser at det som foreslås kan gi bedre løsninger for befolkningen og for kollektivtrafikantene. Det vil skjerme middelalderbyen bedre, og legge til rette for å gjennomføre Bystyrets vedtak om å gjenopprette Oslo Torg ved krysset Oslogate/Bispegata.
 • For Bydel Gamle Oslo er det viktig å beholde dagens trikketrasé i Schweigaardsgate.
 • Bydelsutvalget ønsker å avgi høringssvar til Ruters strategiske plan for 2011.

Se sakspapirene som lå til grunn for vedtaket HER

Juni 2010: møter med politikere i Bystyret

Før sommerferien gjennomførte vi, sammen med Gamlebyen beboerforening og Sekretariatet for bytrafikk, konstruktive møter i Rådhuset med sentrale politikere i V, Ap og SV. Bytrafikk ved Nils Carl Aspenberg dro under møtene en joker av ermet. Han forklarte at Bjørvikalinja med trasé rundt Middelalderbyen kunne koples sammen med dagens Gamlebylinje ved Oslo Hospital. Det betyr at man kan kjøre trikk i ring rundt Gamlebyen.

Å la en av byens trikkeruter ta en Gamlebyen ring + at Ekebergbanens to trikkeruter deles mellom Bjørvika og Gamlebyen gir rullende fortau i både Bjørvika og Gamlebyen – og en svært god og miljøvennlig kollektivbetjening for Oslo indre øst – uten at Middelalderbyen belastes mer enn i dag.

Les også: Gamlebyen ring

(mer tekst under kartet)

24. juni 2010: Venstres spørsmål til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Kjell Veivåg i Venstres bystyregruppe tok saken et skritt videre i og med en henvendelse til Jøran Kallmyr og co. Henvendelsen avsluttes slik:

Hvordan vurderer byrådet forslaget om en trikketrasé langs vannspeilet som beskrevet ovenfor ut ifra et mål om å sikre en best mulig kollektivløsning både for den nye skolen og den øvrige bebyggelsen på Sørenga?

Se hele henvendelsen HER

7. september 2010: Jørand Kallmyrs svar

Kallmyr forhørte seg med Ruter, Ruter vendte tommelen ned og Kallmyr avga følgelig negativt svar til Venstres spørsmål. Svaret, som ble sendt ut til bystyrets samferdsels og miljøkomité, avluttes slik:

Ruter viser til at trikketrasé på Sørenga er vurdert tidligere, men at forslaget ble forkastet på grunn av dårlig trafikkgrunnlag og høye anleggskostnader. Jeg støtter meg på Ruters vurdering av at et bussbasert tilbud vil sikre kollektivdekningen i området.

Les hele svaret, inklusive uttalelsen fra Ruter HER

22. oktober 2010: Møte med Jøran Kallmyr

Vi leverte dokumentet Trikk i Bjørvika – muligheter for Gamle Oslo til Jøran Kallmyr ute på Rådhusplassen. Til stede var Jøran Kallmyr, hans politiske rådgiver Tommy Skjervold, undertegnede … og Østkantavisa!

Se Østkantavisas dokumentasjon av overrekkelsen HER

Dokumentet ble overlevert under framføring av følgende tirade:

Kjære Jøran Kallmyr

Herved får du dokumentet Trikk i Bjørvika – muligheter for Gamle Oslo. Som du vil se av dokumentet er det påkrevd å ta grep om kollektivbetjeningen av Gamle Oslo – bydelen med sterkest folkevekst av alle Oslos bydeler (65% fram mot 2030). Frakjøringer er et økende problem (gjelder både trikk og buss), og tiltak er nødvendig.

Vår løsning for framtidig kollektivbetjening av Gamle Oslo er en rimelig investering som gir mye igjen for pengene. Løsningen er dessuten bedriftsøkonomisk gunstig da innsatsen kanaliseres mot de områdene med aller størst behov (størst kundegrunnlag).

Ad daglige utgifter dreier det seg kun om én til to ekstra vogner i rute for å gjennomføre vårt opplegg – opplegget som vil gi både Bjørvika / Sørenga og Gamlebyen rullende fortau. Her er passasjerveksten akselererende og inntektsgrunnlaget proporsjonalt økende. Vi er overbevist om at driftsinntektene blir større enn driftsutgiftene.

Vi nevner også at vår løsning gir en gylden mulighet til direkte innsparte midler, all den tid busstrafikken fra sør og sørøst kan reduseres vesentlig. Verdien av redusert forurensning fra biler og busser må heller ikke underslås i totalregnskapet.

Samfunnsøkonomisk er vinningen formidabel. Ved å unngå trikk i Bispegata, kan Middelalderbyen utvikles til en hel og sammenhengende enhet – noe som vil gi en betydelig verdiøkning for det nasjonalt viktige kulturminnet Oslo middelalderby.

Vi ønsker deg og dine lykke til med fordypning i Trikk i Bjørvika – muligheter for Gamle Oslo, og ser fram til godt politisk håndtverk slik at vårt forslag kan settes ut i livet

Hva nå?

Jøran Kallmyr lovet å bringe dokumentet vårt til Ruter. Han forsto at vårt forslag var et annet enn det som tidligere var vurdert. Så nå venter vi i spenning på ny uttalelse fra Ruter.

For øvrig var vi 26. oktober igjen i Rådhuset, sammen med Gamlebyen beboerforening og en spesialist på dette med kulturmiljøet Oslo middelalderby. Vi møtte byråden for byutvikling, Bård Folke Fredriksen med flere – blant andre over nevnte Tommy Skjervold. Temaet var helhetlig utvikling av Middelalderbyen, og Oslo torg. Seansen ble avsluttet med å løfte fram vårt forslag om å legge trikken rundt Middelalderbyen.

Visjoner for trikk i Gamle Oslo

Det er nødvendig med et smart sporveisnett

 • som ivaretar nye og eksisterende boområder – og som i minst mulig grad går på bekostning av den sårbare Middelalderbyen.
 • med god flatedektning. Dette handler om å holde privatbilismen nede, og om å få bukt med den massive busstrafikken som kveler Gamle Oslos bo- og kulturmiljø inklusive Oslo torg, og som umuliggjør en god helhetlig trafikkplan for Gamle Oslo.
 • med gode utviklingsmuligheter. Med den sterke folkeveksten som er varslet i Gamle Oslo og på Romerike, er det bare et tidsspørsmål før det blir behov for at langdistansebussene mater til trikk og t-bane på Helsfyr.

Les også: Snu regionbussene via Helsfyr på Helsfyr!

Kart 1: Vår framtidsvisjon for sporvei i Gamle Oslo. Kart 2: Ruters framtidsvisjon.

Baglerbyen barnehage tar form

baglerbyen barnehage

Trygge barnehager har sendt inn planforslag til Plan og bygg om hvordan Baglerbyen barnehage i Konowsgate 20 skal se ut! Planforslaget med tegninger ligger her Det er utformet av CFK arkitekter.
Les mer…

Gamlebyen ring

I mårrarushet er trikkene som kommer ned Ekeberg (rute 18 og 19) fulle lenge før de når den populære holdeplassen Oslo hospital sør i Gamlebyen. Trikkene er fulle til tross for at rute 18 og 19 til sammen kjører hvert 5. minutt (rullende fortau). Realiseres Gamlebyen ring, vil holdeplassene fra Oslo hospital til Jernbanetorget få et langt bedre tilbud – nesten helt uten ekstra driftsutgifter, og uten at den såbare Middelalderbyen belastes mer enn i dag. Og så blir Oslotrikken rustet til å ta i mot den aksellererende folkeveksta i Gamlebyen og Bjørvika.

Løsning: Den planlagte trikkelinja i Bjørvika koples til Ekebergbanen ved Oslo hospital (Mosseveien x Oslo gate) i stedet for på Oslo torg (Bispegata x Oslo gate). Så kan trikkerutene over Ekeberg skille lag ved Oslo hospital – den ene følger Bjørvikalinja, den andre følger Gamlebylinja. I tillegg utnyttes ny og eksisterende trikketrasé til Gamlebyen ring. Røde markeringer er holdeplassforslag.

Rullende fortau i både Gamlebyen og Bjørvika

Gamlebyen ring forutsetter at den kommende trikkelinja i Bjørvika koples til Ekebergbanen ved Oslo hospital (ikke på Oslo torg), og at trikkelinja over Oslo gate – Schweigaards gate beholdes!

Ideen er at 18- og 19-trikken skiller lag ved Oslo hospital – den ene følger den kommende Bjørvikalinja, den andre følger dagens Gamlebylinje. I tillegg kommer Gamlebyen ring som kombinerer ny og eksisterende skinnegang, og sikrer svært god kollektivbetjening for Bjørvika, Gamlebyen og Grønland.

Det vil ta rundt 10 minutter å kjøre Gamlebyen ring; den kan dermed betjenes av en av byens eksisterende trikkeruter. Rute 11 eller 13 er godt egnet. I så fall etableres den attraktive direkteforbindelsen Gamlebyen – Bjørvika – Grünerløkka.

NB! Gamlebyen ring kan ikke realiseres om Bjørvikalinja koples til Ekebergbanen på Oslo torg (Bispegata x Oslo gate) – slik kommunen planlegger. Dette fordi deler av ruinen av Oslo bispeborg ligger i grunnen under Bispegata x Oslo gate. Borgruinen – fredet etter Kulturminneloven som en sentral del av det nasjonale kulturminnet Oslo middelalderby – er uaktuell som fundament for trikkeskinner. Dermed er det på Oslo torg ikke plass til å realisere det omfattende sporkrysset som Gamlebyen ring innebærer. Ved Oslo hospital er det derimot god plass. Som bonus får Sørengutstikkeren og Grønlikaia tilknytning til sporveisnettet. Dette er et stort marked for trikken.

Trikkeholdeplassen Oslo Hospital

Oslo Hospital, Ekebergbanens mest populære holdeplass ved siden av Sæter og Kastellet, blir neppe mindre populær om Gamlebyen ring iverksettes. Fra Oslo Hospital vil man kunne velge mellom trikkeruter som går over til sammen fem ulike traséer: to ruter over Ekebergbanen; to over Bjørvikalinja som vil skille lag vest om Oslo S; og to over Gamlebylinja som også vil skille lag i vest.

For å tilrettelegge holdeplassen som byttested kan holdeplassen trekkes tilbake til sin tidligere plassering ved krysset Mosseveien x Oslo gate, og utformes som tre enkle holdeplasser – så publikum kan stige på alle trikker som går i samme retning fra samme perrong. Det vil si at:

 • holdeplassen Oslo Hospital retning Ekeberg legges på Ekebergssida av krysset (ved Kongsveien).
 • holdeplassen Oslo Hospital retning Grønland legges på Grønlanssida av krysset (i Oslo gate).
 • holdeplassen Oslo Hospital retning Bjørvika legges på Bjørvikasida av krysset (i Mosseveien).

Holdeplassen Oslo Hospital trukket tilbake til Mosseveien x Oslo gate, gir brukerne kortere vei. Og så vil trikkene stoppe ved starten av turvei E13 – en hovedinngang til Ekebergs turveinett.

Kort sagt

Det er all god grunn til realisere Gamlebyen ring: trikkeringen over Jernbanetorget – Dronning Eufemias gate – rundt Middelalderbyen med Vannspeilet – Mosseveien – Oslo gate – Schweigaards gate – Biskop Gunnerus’ gate – Stortorget, og omvendt. Ambisjonene om et kapasitetssterkt skinnetilbud for sentrum øst imøtekommes, og kundegrunnlaget er stort og voksende! Både Bjørvika, Gamlebyen og Grønland får et svært godt skinnetilbud. Dessuten kan Bispegata – en sentral del av kulturmiljøet Oslo middelalderby – avvikles som kollektivtrasé og utvikles på Middelalderbyens premisser.

Les også: Ny trikkelinje i Gamle Oslo

Nytt dobbeltspor til Ski i Klypen?

Det ser ut til at alle gode krefter samler seg om å legge traseen for nytt dobbeltspor til Ski nedi Klypen – sporkløfta som skjerer tvers gjennom Sørenga i Gamlebyen.

Velges Klypen, kan beboerne i Ekebergskrenten puste lettet ut. Ekebergskrenten slipper rett og slett å få revet opptil 9 hus i Ekebergkleiva bevaringsområde.

Klypen er i det hele tatt det alternativet som i minst grad berører bomiljøene i Gamle Oslo.

Det er hensynet til kulturmiljøet nedi Gamlebyen – den såkalte Middelalderbyen – som gjør at Klypen seiler opp som det beste alternativet. Riksantikvaren argumenterer for at anlegget av dobbeltsporet må utnyttes til å overdekke Klypen, sånn at Middelalderområdet på Sørenga blir helt og sammenhengende.

Les mer om Riksantikvarens engasjement i Aftenpostens oppslag: Ny togtrasé vil skade Gamle Oslo

NB! Når Klypen søkes overdekket, er det absurd at den kommende Bjørvikatrikken planlegges lagt tvers gjennom Middelalderbyen, over Bispegata/Oslo torg. Det finns jo et traséalternativ som er langt bedre for alt og alle. Håper Bystyret snur på flisa og velger det gode alternativet!

Les også: Ny trikkelinje i Gamle Oslo

Musikalsk happening i Kværnerbyen!

Tirsdag 22. juni braker det løs i Kværnerbyen; Vålerenga janisjar + 77 tromboner spiller fra kl 19.30 ved Kværnerdammen. Gratis adgang.

Bydelsutvalget i Gamle Oslo støtter oss!

Hurra! Et enstemmig bydelsutvalg ga 10. juni 2010 tilslutning til vårt forslag om trikken i Gamle Oslo. Det vil si at Frp, Høyre, Venstre, Ap, Sv og Rødt støtter forslaget om at den planlagte trikkelinja i Bjørvika knyttes til Ekebergbanen ved Oslo Hospital (Mosseveien x Oslo gate) i stedet for på OSLO TORG (Bispegata x Oslo gate); og at trikkeforbindelsen til Grønland (bydelssentret) opprettholdes. Nå er det om å gjøre at Bystyret tar grep – til alt og alles fordel!

Vårt forslag i praksis: Trikkerutene som følger Ekebergbanen skiller lag ved Oslo gate x Mosseveien (ved Oslo Hospital). Den ene fortsetter dagens trasé over Oslo gate – Schweigaards gate; den andre fortsetter over Mosseveien – Håkon 5.s gate (Sørenga) – Dronning Eufemias gate. Bispegata forblir uten skinner, og kan utvikles på Middelalderbyens premisser.

Les også Ny trikkelinje i Gamle Oslo.

Her er det enstemmige vedtaket:

BU ber om at det må lages en utredning på grunnlag av ovenstående forslag. BU anser at det som foreslås kan gi bedre løsninger for befolkningen og for kollektivtrafikantene. Det vil skjerme middelalderbyen bedre, og legge til rette for å gjennomføre Bystyrets vedtak om å gjenopprette Oslo Torg ved krysset Oslogate/Bispegata.

Les saksdokumentene HER.

Gamlebyen ring

En nesten gratisbonus er at en av byens korte trikkeruter, for eksempel en av rutene over Grünerløkka, kan ta en sløyfe om Bjørvika – Gamlebyen. Da får vi direkteforbindelse Oslo Hospital – Grünerløkka; og så blir det rullende fortau gjennom både Gamlebyen (som i dag) og i Bjørvika. Det blir suverent!

Framdrift

Vi har sammen med Mads Wam Schneider (Gamlebyen beboerforening) og Nils Carl Aspenberg (Sekretariatet for bytrafikk) hatt fine møter med Venstre, Arbeiderpartiet og SV på selveste Rådhuset. Vi tror vi får gjennomslag også i Bystyret. Det hadde i så fall vært GØY – og ikke minst utrolig fint for kollektivbetjeninga av Oslo indre øst – og utrolig fint for Oslo torg og kulturmiljøet Oslo middelalderby.

Les også Oslo torg – enstemmig vedtatt av bystyret

Sommerfesten er utsatt til den 20 august!

Vi må desverre utsette sommerfesten til fredag den 20 august, for Storm melder om 40mm nedbør i kveld og natt. Men fredag den 20 august kommer vi sterkere tilbake!

Iberiasnegler!

Jeg var på deilig skogstur i kveld med datteren min og på vei hjem, rett nedenfor lekeplassen, den gamle barneparken i skogen, så krydde det av Iberiasnegler… Jeg grøsser bare jeg tenker på dem og vil gjerne slippe den mengden hjem i hagen eller til Terasseparken. Er det noen som har noen gode råd og som vil ta en dugnadstur med øl og saks en kveld? Det var fuktig i dag og de burde tas med en gang, men jeg hæler ikke… Skal klare å manne/kvinne meg opp om flere blir med. Beklageligvis, så rekker de vel å få noen tusen unger i natt.

Venstre og Arbeiderpartiet støtter oss

Venstre og Arbeiderpartiet i Gamle Oslo støtter vårt forslag om at den planlagte trikkelinja i Bjørvika knyttes til Ekebergbanen ved Oslo Hospital (Mosseveien x Oslo gate) i stedet for på OSLO TORG (Bispegata x Oslo gate).

Vårt forslag i praksis: Trikkelinjene som kommer ned Ekebergskråninga skiller lag ved Oslo gate x Mosseveien (like ved Oslo Hospital). Den ene følger dagens trasé over Oslo gate – Schweigaards gate; den andre følger Mosseveien – Håkon 5.s gate (Sørenga) – Dronning Eufemias gate. Bispegata forblir uten trikkeskinner, og kan utvikles på Middelalderbyens premisser.

Les også Ny trikkelinje i bydel Gamle Oslo.

Venstre og Arbeiderpartiet har laget et velformulert forslag til BU-vedtak som de sannsynligvis får flertall for i BU 10. juni. Her er forslaget til vedtak:

BU ber om at det må lages en utredning på grunnlag av ovenstående forslag. BU anser at det som foreslås kan gi bedre løsninger for befolkningen og for kollektivtrafikantene. Det vil skjerme middelalderbyen bedre, og legge til rette for å gjennomføre Bystyrets vedtak om å gjenopprette Oslo Torg ved krysset Oslogate/Bispegata.

Les saksdokumentene HER.

Invitasjon til gatefest!

Vi vil gjerne invitere alle i nabolaget til en god gammeldags gatefest i
Ekebergskrenten.

Festen holder vi fra klokken 18.00 og utover fredagen den 11. juni i Konowsgate (mellom Ribbunggata, Ryenbergveien og Baglerbyen).

Dette skjer:
18.00 – Tur i Ekebergskrenten med guide
Helge Godø tar deg med til spennende bakgårder, gamle trapper og hus med utedo.
18. 00 – Lek midt i gata – uten risiko
Vi skal tegne med kritt, hoppe tau, skate, sykle og kanskje spille boksen går?
Det blir mest for barn, men voksne får selvfølgelig også være med!
19.00 – Grilling i gata
Vi griller, spiser og hygger oss. Ta med det du ønsker å spise og drikke
(samt bestikk, tallerkner og eventuelt stol). Vi har griller.
20.00 – Ny mulighet for tur i Ekebergskrenten
21.30 – Utekino!
Vi snurrer film fra Ekebergskrenten i “gamledager”. I tillegg har vi også en
overraskelsesfilm på lur…

Øyonn ble årets gangvakt!

Øyonn Groven Myhren ble årets gangvakt! Gratulerer!

“Årets gangvakt” er en ærespris som deles ut av Interesseforeningen Oslos Middelalder hvert år på St. Hallvards dag den 15 mai, til en person eller organisasjon som har arbeidet for å øke interessen og entusiasmen for Oslos middelalder.

Ny turvei i området - langs Loelva

Nå åpnes snart en del av nærområdet hvor de færreste før har satt sin fot. Arbeider er i gang med å lage en turvei langs Loelva nord for Svartdalsparken slik at det blir mulig å gå eller rullle fra Enebakkveien ved Kværner, langs elva gjennom Svartdalsparken, under Fagerlia(forlengelsen av Arnljot Gellines vei), under Fagerlia og jernbaneskinnene, over til Etterstadsiden og opp til Bryn. Det lages også trapper opp mot Fagerlia.

Med den nye gangbroen fra Arnljot Gellines vei over til Etterstad/Vålerenga som kom tidligere og den nye biten av turveien som nå kommer, har dette strøket “som Gud glemte” fått en solid oppgradering.

Ekebergskrenten - Vålerenga - Kampen - Rodeløkka

Line Hatland og jeg tok en tur til Kampen for et par uker siden, for å diskutere muligheten for en felles plan for trehusforstedene. I tillegg til en håndfull engasjerte Kampenboere, møtte vi Hans-Henrik Egede-Nissen fra Bergfjerdingen vel. Et mortsomt bekjentskap. I Bergfjerdingen har de nemlig fått til mye!

Se velsida deres her: Bergfjerdingen vel

På Kampen var frustrasjonen nokså stor, blant annet fordi den nye kommunedelplanen for indre by åpner for økte høyder i tilknytning til trehusmiljøet. Og så er de forståelig nok skuffa over at Kampen ikke er regulert til spesialområde bevaring – sånn som de andre 3.-ring-forstedene (Rodeløkka, Vålerenga og Ekebergskrenten). Vi krysser fingrene for at Kampen reguleres til områdebevaring.

Ellers ser det ut til at Kampen er interessert i et 3.-ring-samarbeid. Siterer fra Ragnhild Hoel (Kampen) sin oppsummering etter møtet:

Når det gjelder den siste generasjonen forsteder – “den tredje ringen” fra Ekebergskrenten via Vålerenga og Kampen til Rodeløkka – så har vi fortsatt tro på at det kan være lurt å gå sammen om noe. Vi har med oss noen momenter fra møtet, som jeg tror det var ganske stor enighet om:

 • økt bevissthet om trehusforstedenes felles bakgrunn (i en ring utenfor 1859-bygrensen)
 • ulike områder gir delvis ulike utfordringer, men en felles overskrift kunne være “Forsvar de gamle bydelenes karakter!”
 • alle de gamle forstedene må omfattes av bevaringsplaner (dvs bare Kampen mangler)
 • retningslinjer/bestemmelser om at ny bebyggelse skal bygges i oppsluttende karakter
 • retningslinjer/bestemmelser for å ivareta bevaringsverdig bebyggelse
 • økt bevissthet om gatedekke og belysning
 • ivaretakelse av gamle veifar og trapper
 • vurdere tilbakeføring i utvalgte delområder
 • motstand mot foreslått kommunedelplan for indre by
 • se på mulighetene for en felles satsing på forstedene som attraksjoner og trivselsområder i byen – f.eks. sammenhengende turvei?

Med tanke på våre behov hadde det vært fint med en oppussing av vei-/gatenettet i Ekebergskrenten. Her er avskårne veiløp, betongkanter og autovern som virker nokså forslummende. Brosteinene kunne kanskje bringes fram i dagslyset – de ligger jo så godt bevart under asfalten. Og så hadde det vært fint å få tilbake de enkle smijernsgelendrene (som det fremdeles fins en god del igjen av hist og pist). Og hva med trappene?

Les: Gjenåpning av trapper og stier i Ekebergskrenten

Hans-Henrik fortalte om tilbakeføringsprosjektet i Bergfjerdingen. (Tror Bergfjerdingen hører til ring 2 av trehusforsteder – den forstadsbebyggelsen som vokste opp rundt bygrensa av 1794 – og ble innlemmet i Christiania i 1859.) Dette er spennende. I Damstredet får de steinbrolegging nå, og den historiske dammen skal rekonstrueres så langt det lar seg gjøre. Les offisiell informasjon om tilbaksføringsprosjektet HER.

Støtte till dokumentation och planering av restaurering av uthus.

Uthuset i Konows gate 45 blev tidigare i vår blivit inkluderat i Ekebergkleiva bevarings område, och har nu också fått støtte från byantikvarien till dokumentation, tillstånds rapport och planering av restaureringsarbete. Vi ser fram till att ta tag i detta arbete.
Här finner man en tidigare artikel om uthuset:
http://ekebergskrenten.no/-/bulletin/show/471219_uthuset-i-konows-gate-45

Ny trikkelinje i Gamle Oslo

Ruter og Samferdselsetaten ønsker å kople den kommende Fjordtrikken til den snart 100 år gamle Ekebergbanen. Det er i og for seg greit. Det som er ugreit er at de planlegger å kople Fjordtrikken til Ekebergbanen på OSLO TORG. Det er også ugreit at Ruter og Samferdselsetaten – tross manglende vedtak – vil avvikle trikkeforbindelsen vår til Grønland.

Skal Fjordtrikken koples til Ekebergbanen må det gjøres ved Oslo Hospital (Mosseveien x Oslo gate), IKKE på Oslo torg (Bispegata x Oslo gate). Dessuten må trikkeforbindelsen til Grønland (bydelssentret) opprettholdes.

I praksis innebærer vårt forslag at trikkerutene som kommer ned Ekeberg skiller lag ved Oslo gate x Mosseveien. Den ene følger dagens trasé over Oslo gate – Schweigaards gate; den andre følger ny trasé over Mosseveien – rundt Middelalderbyen – Dronning Eufemias gate. Røde markeringer er holdeplassforslag. Bispegata forblir uten trikkeskinner og kan utvikles på Middelalderbyens premisser.

Bakgrunn

Oslo torg – byens første markedsplass – skal gjenetableres som et fysisk og sosialt sentrum sentralt i Gamlebyen/Middelalderbyen, og må ha minst mulig trafikkbelastning, om det skal bli noe torg av torget.

Gamlebyen – særlig Middelalderbyen – må på generelt grunnlag spares for gjennomfartstrafikk – også kollektivtrafikk. Visjonen må være at buss og trikk kjører til Middelalderbyen, ikke gjennom.

Schweigaards gate er et økende marked for trikken, med blant annet Skatt øst og Grønlandskvartalene. Engasjementet for å beholde Schweigaardstraseen er sterkt. Den fortsetter i Oslo gate – over torget

Trikk i Bispegata med sving inn til Oslo gate beslaglegger en stor del av området for Oslo torg. Trikk fra Schweigaards gate i tillegg vil dekke mesteparten av torget med skinner – altså ikke noe torg!

Trkken i Oslo gate er en viktig tverrforbindelse i Gamle Oslo. Den skaper forbindelsen mellom bydelssentret på Grønland, og de tunge boområdene i søndre Gamlebyen og Ekebergskrenten.

Trikk i Bjørvika er et prestisjeprosjekt som etter alt å dømme vil gjennomføres, og det er ønskelig å kople den nye trikkelinja til Ekebergbanen.

Det dårlige alternativet

Det foreligger to alternativer for å kople Fjordtrikken til Ekebergbanen: Enten tilkopling på Oslo torg via Bispegata, eller tilkopling ved Oslo Hospital via Mosseveien.

Tilkopling på Oslo torg begrenser mulighetene for en ressurseffektiv, helhetlig og framtidsrettet kollektivbetjening. For eksempel blir Sørengatstikkeren og Grønlikaia med alle de planlagte boligene liggende helt uten tilknytning til trikkenettet.

Trikketraseene over Bispegata (planlagt trasé) og Schweigaards gate (dagens trasé) blir liggende tett, og dermed undergraver de hverandre. Dette vil Samferdselsetaten og Ruter As løse ved å avvikle trikketraseen i Oslo gate – Schweigaards gate. Det er ingen god løsning verken på kort eller lang sikt.

Muligheten for å utvikle Bispegata på Oslo middelalderbys premisser spoleres. Man spolerer muligheten for å løfte fram kulturminnet Hallvardskatedralen med sin kirkegården – Oslo torg – Bispeallmenningen på en skikkelig måte; i stedet etableres en ny barrierre tvers over det sårbare kulturmiljøet, i tillegg til alle jernbaneskjeringene som gjør Gamlebyen så oppsplittet.

Mulighetene for en god utvikling av Oslo torg ødelegges, fordi en trikketrasé i sving over det vesle torget vil beslaglegge mesteparten av Oslo torg. Til sammenligning beslaglegger dagens skinnegang over Oslo gate kun torgets øvre del.

Les: Oslo torg – enstemmig vedtatt av Bystyret!

Det gode alternativet

Det var Nils Carl Aspenberg i Sekretariatet for bytrafikk som før jul i fjor tipset oss om at Bjørvika kan inkluderes i trikkenettet uten Middelalderbyen som fundament.

I april i år møtte vi Sekretariatets styre – bestående av fagfolk innen samferdsel, trikk og jernbane, sammen med Mads Wam Schneider (trikkeentusiast i Gamlebyen beboerforening). Sekretariatet forklarte at den vedtatte trikken i Bjørvika kan kjøre rundt Middelalderbyen, inn på Mosseveien og koples til Ekebergbanen ved Oslo Hospital, i krysset Mosseveien x Oslo gate.

Fjordtrikken rundt Middelalderbyen, i stedet for i Bispegata, gir en linjeføring med bedre flatedekning – hele Lohavnområdet får tilknytning til sporveisnettet. Bare på Sørengutstikkeren skal det reises rundt 1000 boliger. Dessuten blir traseen liggende i så god avstand til traseen i Schweigaards gate – Oslo gate, at sistnevnte kan opprettholdes. De to linjene vil sammen bety driftsmessig fleksibilitet, slik at trikkenettet i Oslo sørøst kan opprettholdes om det skulle skje noe i for eksempel Bjørvika.

Gamlebyen ring

Opplegget gir en nesten gratis bonus: En av byens nordvestgående trikkeruter kan ta en sløyfe om Dronning Eufemias gate – rundt Middelalderbyen – Mosseveien – Oslo gate – Schweigaards gate (og omvendt). Det sikrer rullende fortau, og et svært godt skinnetilbud for Oslo indre øst!

Legges Fjordtrikken rundt Middelalderbyen slik vi ønsker, og beholdes dagens sporvei gjennom Gamlebyen, trengs bare svingen Mosseveien – Oslo gate, for å få på plass Gamlebyen ring. Med linje 11 eller 13 om ringen, etableres den attraktive forbindelsen Grünerløkka – Bjørvika – Gamlebyen – Grønland.

Les også: Gamlebyen ring

Fine utviklingsmuligheter

Opplegget legger tilrette for ytterligere tre trikkelinjer som det i senere år er tatt til orde for flere ganger.

 • Fjordtrikken videreført sørover, eventuelt tilkoplet Østfoldbanen
 • Gamlebytrikken med opprinnelig trasé – skinnegangen i Oslo gate videreført vestover Grønland
 • Helsfyrtrikken – skinnegangen i Schweigaards gate videreført østover Vålerenga til Helsfyr

Her er et utsnitt av sporveisnettet i et framtidsscenario. Linjenummer og linjekombinasjoner er forslag. En slik løsning er mulig om Fjordtrikken legges rundt Middelalderbyen og Gamlebylinja opprettholdes.

Det legges også til rette for ulike kombibaneløsninger: Trikkelinja over Sørenga kan som nevnt koples på Østfoldbanen. I tillegg kan den koples på Loenga-Alnabrulinja, på Hovedbanen og på Gjøvikbanen. De tre sistnevnte går forresten forbi Kværnerbyen og kan utnyttes til å gi det høykvalitets kollektivtilbudet mange ønsker for dette byutviklingsområdet øst i Lodalen.

NB! Ideen om trikk over Bispegata øst for Oslo torg – for å skaffe trikk til Kværner – er neppe helt gjennomtenkt. Det er i og med Ekebergtunnelen lagt opp til å fjerne Bispegata øst fra vei-/gatenettet, fordi denne delen av Bispegata ligger oppå St. Hallvardskatedralens kirkegård. Tida er inne for å fjerne Bispegata øst, erstatte asfalten med grønt og inkludere arealet i Minneparken. Dette er et kardinalgrep for Middelalderbyens helhet og indre sammenheng. Kværner kan få skinnebetjening på andre måter.

Middelalderbyen skånes

For Middelalderbyens lavtliggende ruinlandskap og for Oslo torg, er det en stor fordel at Bispegata forblir uten trikkeskinner, trikkemaster, ledningsnett og høye perronger.

Eventuelle institusjoner for kultur og opplevelse i tilknytning til Middelalderbyen vil betjenes av trikkeholdeplasser i øst, vest og sør. Og så blir myldring over Bispegata, mellom Middelalderbyens ulike deler, mye greier for små som store.

Skinnebetjeninga av Gamlebyens kjærneområde blir god at bussene kan og bør legges utenom. Det vil si at Middelalderbyen kan bli helt fri for kollektivtrafikk på tvers (over Bispegata). Dermed kan Bispegata i helhet utvikles på kulturmiljøet Oslo middelalderbys premisser. Bispegata er jo allerede vedtatt steng for biler ved Oslo torg i og med S-4099, reguleringsbestemmelsene for Bjørvika.

Se: Busslinjekart med forslag til løsninger som vil fjerne busstrafikken som i dag kjører Middelalderbyen.

Det ligger også et stort formidlingspotensial i at begge Ekebergbanens linjer kan følge Fjordtrikktraseen. Det gjør det mulig å utnytte Oslo torg fullt til opptrinn av ymse slag – i alle fall om rushtidsbommen i Oslo gate erstattes av en permanent stenging ved torget. Kanskje kunne Oslo gate stenges i det Nordenga bru åpnes.

Trikkeholdeplassen Oslo Hospital

Oslo Hospital, Ekebergbanens mest populære holdeplass ved siden av Seter og Kastellet, blir neppe mindre populær om vårt opplegg iverksettes. Fra Oslo Hospital kan man komme seg både hit og dit, noe som vil gjøre holdeplassen svært attraktiv – ikke minst for omstigning.

For å tilrettelegge holdeplassen som byttested foreslår vi at den trekkes tilbake til krysset Oslo gate x Mosseveien, og at den utformes som tre enkle holdeplasser – sånn at publikum kan stige på alle trikker som går i samme retning fra samme perrong. Det vil si at:

 • holdeplassen Oslo Hospital retning Ekeberg legges på Ekebergssida av krysset (ved Kongsveien).
 • holdeplassen Oslo Hospital retning Grønland legges på Grønlanssida av krysset (i Oslo gate).
 • holdeplassen Oslo Hospital retning Bjørvika legges på Bjørvikasida av krysset (i Mosseveien).

Det tilføyes at den nye plasseringa av holdeplassen gir kortere vei for så godt som alle brukerne. Og så vil trikkene stoppe ved starten av turvei E13 – en hovedinngang til Ekebergs turveinett – på tegninga under markert med en bred trapp, som inngang til den foreslåtte skulptur- og kulturminneparken.

På Ekebergsida av Oslo gate x Mosseveien starter Ekebergbanen som forstadsbane. Illustrasjonen – som viser starten på forstadsbanen i et framtidsscenario, er arkitektfirmaet Bjørbekk & Lindheims Skisse 74 til den foreslåtte Skulptur- og kulturminnepark Ekeberg. Vi håper på en varsom opprustning av dette hjørnet sør i Gamlebyen, og at en holdeplass med universell standard kan innpasses.

Ambisjonen vår er at ideen om trikk i Bispegata skrinlegges. Kommunen må i stedet satse på det gode alternativet å la de to trikkerutene over Ekebergbanen gå hver sin vei ved Oslo gate x Mosseveien – og i tillegg kombinere ny og eksisterende skinnegang til en Gamlebyen ring. Det er for oss innlysende at dette gir den beste løsninga, alle kryssende hensyn sett under ett.

Les også: Utvikling i trikksaken
Les også: Ny kollektivbetjening av Ekeberg – Kværner – Gamlebyen

Konows gate 63 bevares likevel ... ikke

Konows gate 63 i april 2010 – et av de eldste trehusene i indre by. Rives? Bevares?

Line Hatland og jeg var nedom i BU Gamle Oslo sist torsdag (8. april) på vegne av Ekebergskrenten ve og vel. Konows gate 63 øst i Gamlebyen skulle opp til politisk behandling. Komiteen hadde innstilt til riving. De støttet seg på en uttalelse fra Byantikvaren om at nr. 63 var ombygd i nyere tid og hadde setningsskader grunnet sprengningene til Ekebergtunnelen. Men er Konows gate 63 endret?

Dette fotografiet er tatt i 1925. Huset midt i bildet er Konows gate 63. (Huset lengst foran er borte.
Huset bakerst i bildet lever i beste velgående, og er inkludert i Ekebergkleiva bevaringsområde.)

Line hadde med de to bildene limt inn over. Og så fikk BU se at både profil og fasade er uendret mellom 1925 og 2010, og dermed snudde BU-politikerne (bortsett fra 2 H og 1 Frp).

BU i Gamle Oslo har nå vedtatt at Konows gate 63 skal bevares, som del av den lokale byggeskikken.

Det hadde vært så fint om nr. 63 fikk stå, og kom til heder og verdighet. Det er nok et av de eldste og mest særpregede husene i Ekebergskrenten, og det bør inkluderes i Ekebergkleiva bevaringsområde!

Så da fikk Byantikvaren følgende tekst per epost dagen derpå:

Line Hatland og jeg sprang ned i bydelsutvalget i Gamle Oslo i går kveld, og fikk gjennomslag for at IKKE Konows gate 63 skal rives, men bevares. Det kommer kanskje noe om det i de svært lokale avisene.

Hvorfor bevare?
Vi mener at vi og dere har vært feilinformerte. Vi tror nr. 63 er et av de mest originale husene i området. Om man sammenligner huset med foto fra 1925, ser man at husets profil og fasade er uendret (se vedlagte bilder av huset: det første fra 1925, det andre tatt i går av Line). Det lille påbygget er uvesentlig i sammenhengen … egentlig litt søtt … som del av den litt sånn hjelpeløse påbyggingsskikken her borte.

Den originale takkonstrusjonen tror vi er alderdommelig … og kanskje ikke et norsk trekk: Reiser vi østover – over grensa til Sverige – tror vi at vi kan finne hustypen igjen.

Fant i full forbifart et foto på nettet av et svensk hus reist ca. 1850. Syns det ligner. Se her: http://www.landerydhbf.se/hogsbacken_2.jpg

Fra gammelt av kunne man visstnok i vårt område tydelig se trekk fra svensk byggeskikk. Det har rett og slett vært særpregende for området. Disse trekkene er nok mer eller mindre utvisket i dag – bortsett fra i nummer 63 … tror vi.

Hva tenker dere?

For øvrig: mange av husene i Konows gate – som i senere tid har kommet “på beina” igjen – har vært mye dårligere enn Konows gate 63. På det ene huset datt rett og slett ene veggen ut under arbeid med istandsetning. I dag er huset blitt kjempefint. :-)

Når det gjelder dette med setningsskader, er det noe mange av husene våre er blitt tildelt – blant annet takket være sprengingene til Ekebergtunnelen på 80-tallet. Helt opp mot Ekebergplatået har husene fått tunnelsprengningsskader. Vi syns derfor ikke dette med setninger kan brukes som argument for riving. Og det er vel ei timre, og da er jo ikke dette med setninger SÅ krise egentlig, eller … ?

FORSLAG: UTVIDING AV BEVARINGSOMRÅDET
Kan dere anbefale at nr. 63 – som i følge branntakstene står på en tomt utskilt fra Svingen – trekkes inn i Ekebergkleiva bevaringsområde – på bakgrunn av BU-vedtaket?


Det blir spennende å se hva Byantikvaren gjør. Vi krysser fingra for at de snur på flisa. Det hadde vært fint om huset ble inkludert i bevaringsområdet for forstadsbebyggelsen i Ekebergskrenten.

Friluftsetaten inviterer til møte om parken

Fikk denne fra Friluftsetaten ved Janina Kringstad:
Nå har vi varslet oppstart av planarbeid for eiendommene i krysset
Konows gate, Dyvekes vei og Inges gate. Friluftsetaten inviterer til informasjons- og medvirkningsmøte mandag 19. april, kl. 18.00 i Halvardsalen på Gamlebyen skole. Påmelding må sendes innen 15. april til janina.kringstad@fri.oslo.kommune
Innspill eller spørsmål om planarbeidet kan rettes til Friluftsetaten ved Janina F. Kringstad, Postboks 1443 Vika, 0115 Oslo. Du kan også ringe på telefon 976 28 097, eller sende e-post til janina.kringstad@fri.oslo.kommune

I varselet inviterer vi også til et åpent medvirkningsmøte. På møtet
vil vi gi informasjon om planarbeidet, og gjennom gruppearbeid og
diskusjon ønsker vi å få innspill på hva slags park det er behov for.

Sommerfest 11 juni!

Hold av fredag den 11 juni for da holder vi sommerfest i Ekebergskrenten.
Vi søker å stenge av Konowsgate og holde fest i gata om ettermiddagen/kvelden. Med litt underholdning og mange piknikkurver! Program kommer.

Hva skjer med barnehagetomta?

Jeg har fått mail fra Jørund Bergrem i Baglerbyen som har snakket med utbyggerne av barnehagen i Konowsgate 20. Jørund skriver: Som mange sikkert har fått med seg har det gått ut varsel om igangsetting av reguleringsplanarbeid på tomta Konowsgate 20. Vi er mange som har ventet lenge på at det skal skje noe, så jeg undersøkte litt hvor saken står nå, og fikk også litt historikk på kjøpet.
Grunnen til at det har tatt så lang tid er nok ikke bare Trygge Barnehagers skyld. Det var Veidekke som bestemte seg for å bruke tomta til brakker da de gikk i gang med Startbo. Etter at Sveitservillaen ble revet og Veidekke i 2008 flyttet fra tomta bestemte barnehagen seg for å utnytte hele arealet, både den delen som var regulert til barnehage og den delen som var regulert til lekeområde. Det var Plan- og bygg som satte seg imot dette og krevde omregulering, og denne prosessen som har tatt mest tid, ifølge CfK og Trygge Barnehager. Etter at omreguleringsforslaget ble kunngjort har uttalelsene fra Bydelen vært overveldende positive og det virker som det er fart i saken.
Planprogrammet oversendes kommunen snarest. TB håper de slipper med én runde i Plan og Bygg (”mindre vesentlig endring”), mens i verste fall blir det ny runde etter høringsuttalelser. I så fall søker de om at byggesøknaden kan behandles samtidig som runde to. Igangsetting er planlagt til høsten, med oppstart sent våren 2011. Det blir da løpende opptak, i og med at de ikke rekker hovedopptaket. I den anledning er TB interessert i å tilby info om løpende opptak i nabolaget, og jeg har sagt at vi er flere som er interessert i å videreformidle dette til beboere når den tid kommer.
Det var nesten en solskinnshistorie, hvis den nå viser seg å holde stikk. Tor H Paulsen, kontaktperson i Trygge Barnehager, sier at Planforslaget nå er klart, og vil sendes inn til Plan og Bygg i løpet av uken. Det betyr at vi bør kunne finne dokumenter på Oslo kommunes nettsted i neste uke? Fint hvis folk passer litt på dette, og melder tilbake hvis så ikke skjer.
Jørund

Infomøte om dobbeltsporet

Jernbaneverket skal holde informøte om dobbeltsporet Oslo-Ski på Gamlebyen Skole onsdag den 17 mars kl 18.00. Traseen blir bestemt etter konsekvensutredning og kommunedelplan før jul 2010.

Oslobilder.no - ny søkeportal for historiske Oslobilder

I går ble en ny søkeportal for historiske Oslobilder lansert, hvor man kan gjøre felles søk i databasene til Oslo museum og Oslo byarkiv. Etterhvert vil nettstedet bygges ut med flere arkivleverandører, og vil også omfatte gjenstander som har relevans til byen. Jeg har såvidt testet søkeportalen, og til min store glede så jeg umiddelbart resultatene av den kontinuerlige digitaliseringsprosessen som er i gang. Her var det mye “nytt” å se!

www.oslobilder.no"