Viser arkivet for stikkord gamlebyen

Spennende møte på Gamlebyen skole tirsdag 25. januar 19.00

Etablering av Oslo torg i krysset Bispegata x Oslo gate ble enstemmig vedtatt av bystyret 27. januar 2010. Torget er mellom temaene som skal drøftes i Hallvardssalen på Gamlebyen skole tirsdag 25. januar.

Interesseforeningen Oslos Middelalder innviterer til møte i Hallvardssalen på Gamlebyen skole siste tirsdag i januar. Kulturbyråd Torger Ødegaard (Høyre) vil innlede om byrådets tanker om utviklingen av Oslo middelalderby.

I følge invitasjonen vil blant annet disse temaene bli diskutert:

 • utbygging i Bjørvika og forholdet til Middelalderbyen
 • etablering av Oslo torg
 • gjennomkjøringstrafikk i Bispegata
 • kulturhistorisk museum i Gamlebyen, beliggenhet og utforming
 • utvidelse av parkområdene
 • vannspeil nord for Bispegata – skillet mellom Gamlebyen og Bjørvika
 • hva skal Middelalderparken brukes til? Øyafestivalen? Andre aktiviteter?

Møtet er åpent for alle, og det er fri adgang.

Arrangør: Interesseforeningen Oslos Middelalder i samarbeid med Gamlebyen Historielag, Pilegrimssentret i Gamlebyen og Stiftelsen Oslo Middelalderfestival.

Enstemmig vedtak om Gamlebyen ring

Trikken blir liggende rundt Middelalderbyens mest
sårbare områder. Ekebergbanens to linjer tar hver sin streng fra Oslo S: den ene følger traseen rundt Middelalderparken med Vannspeilet; den andre følger Schweigaards gate – Oslo gate som i dag. I tillegg tar en av byens øvrige trikkelinjer en loop om ringen. Det gir fordoblet kapasitet på begge strenger. Loopmuligheten (Gamlebyen ring) vil også være nyttig ved avvikssituasjoner – planlagte og uforutsette.

En samlet samferdsels- og miljøkomité gikk 12. januar 2011 inn for å utrede alternativ trasé for Fjordtrikken i Bjørvika slik at den kan danne en trikkering i Gamlebyen – sammen med trikkesporet i Schweigaardsgate.

Det var på forhånd nokså sikkert at Rødt, SV, Ap og Venstre ville gå inn for å utrede trikkeringen, men at Høyre og Frp skulle vende tommelen opp, var litt av en overraskelse.

Det er all god grunn til å glede seg over Venstres presise formulering, som altså fikk komiteens enstemmige tilslutning:

Byrådet bes utrede Fjordtrikk i Dronning Eufemias gate og Håkon 5s gate via Sørengautstikkeren fram til Ekebergbanen som et alternativ til linjeføring via Bispegata. En slik utredning skal også omfatte å knytte denne sammen med traseen i Schweigaards gate for å muliggjøre en trikkering i Gamlebyen. Les mer…

Big Bang og Dum Dum Boys rocks Gamlebyen!

Big Bang 18/8 og Dum Dum Boys 28/8 spiller under Dyvekes Bro støttekonserter for skateparken i Gamlebyen. Billetter a ca. 250,- via Billettservice.

Utvikling i trikkesaken

Oppdatert 27. oktober 2010 i og med overlevering av dokumentet Trikk i Bjørvika – muligheter for Gamle Oslo til Jøran Kallmyr, byråden for miljø og samferdsel.

Det konkrete arbeidet startet våren 2010. Vi allierte oss med Gamlebyen beboerforening, Gamlebyen historielag og Interesseforeningen Oslos Middelalder, og skrev et høringssvar til kommunens arbeid med detaljregulering av Bispegata. Vi går her mot å legge den nye trikkelinja i Bjørvika over Bispegata med påkopling til Ekebergbanen på Oslo torg (Bispegata x Oslo gate). Vi fronter en alternativ trasé – rundt Middelalderbyen med oppkopling til Ekebergbanen ved Oslo hospital (Mossveien x Oslo gate). Vi sendte kopi av høringssvaret til politikere og administrasjon i bydel Gamle Oslo.

Les: Detaljregulering av Bispegata – Høringssvar 9. april 2010

10. juni 2010: enstemmig BU-vedtak

Forslaget om Bjørvikalinja rundt Middelalderbyen ble satt på det politiske sakskartet i Gamle Oslo i april. Den 10. juni 2010 fikk vi følgende enstemmige vedtak:

 • BU ber om at det må lages en mulighetsstudie i samarbeid med bydelen, på grunnlag av ovenstående forslag.
 • BU ber om at reguleringsplan for Bispegata skisserer alternative traseer til Bispegata for fjordtrikken.
 • BU anser at det som foreslås kan gi bedre løsninger for befolkningen og for kollektivtrafikantene. Det vil skjerme middelalderbyen bedre, og legge til rette for å gjennomføre Bystyrets vedtak om å gjenopprette Oslo Torg ved krysset Oslogate/Bispegata.
 • For Bydel Gamle Oslo er det viktig å beholde dagens trikketrasé i Schweigaardsgate.
 • Bydelsutvalget ønsker å avgi høringssvar til Ruters strategiske plan for 2011.

Se sakspapirene som lå til grunn for vedtaket HER

Juni 2010: møter med politikere i Bystyret

Før sommerferien gjennomførte vi, sammen med Gamlebyen beboerforening og Sekretariatet for bytrafikk, konstruktive møter i Rådhuset med sentrale politikere i V, Ap og SV. Bytrafikk ved Nils Carl Aspenberg dro under møtene en joker av ermet. Han forklarte at Bjørvikalinja med trasé rundt Middelalderbyen kunne koples sammen med dagens Gamlebylinje ved Oslo Hospital. Det betyr at man kan kjøre trikk i ring rundt Gamlebyen.

Å la en av byens trikkeruter ta en Gamlebyen ring + at Ekebergbanens to trikkeruter deles mellom Bjørvika og Gamlebyen gir rullende fortau i både Bjørvika og Gamlebyen – og en svært god og miljøvennlig kollektivbetjening for Oslo indre øst – uten at Middelalderbyen belastes mer enn i dag.

Les også: Gamlebyen ring

(mer tekst under kartet)

24. juni 2010: Venstres spørsmål til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Kjell Veivåg i Venstres bystyregruppe tok saken et skritt videre i og med en henvendelse til Jøran Kallmyr og co. Henvendelsen avsluttes slik:

Hvordan vurderer byrådet forslaget om en trikketrasé langs vannspeilet som beskrevet ovenfor ut ifra et mål om å sikre en best mulig kollektivløsning både for den nye skolen og den øvrige bebyggelsen på Sørenga?

Se hele henvendelsen HER

7. september 2010: Jørand Kallmyrs svar

Kallmyr forhørte seg med Ruter, Ruter vendte tommelen ned og Kallmyr avga følgelig negativt svar til Venstres spørsmål. Svaret, som ble sendt ut til bystyrets samferdsels og miljøkomité, avluttes slik:

Ruter viser til at trikketrasé på Sørenga er vurdert tidligere, men at forslaget ble forkastet på grunn av dårlig trafikkgrunnlag og høye anleggskostnader. Jeg støtter meg på Ruters vurdering av at et bussbasert tilbud vil sikre kollektivdekningen i området.

Les hele svaret, inklusive uttalelsen fra Ruter HER

22. oktober 2010: Møte med Jøran Kallmyr

Vi leverte dokumentet Trikk i Bjørvika – muligheter for Gamle Oslo til Jøran Kallmyr ute på Rådhusplassen. Til stede var Jøran Kallmyr, hans politiske rådgiver Tommy Skjervold, undertegnede … og Østkantavisa!

Se Østkantavisas dokumentasjon av overrekkelsen HER

Dokumentet ble overlevert under framføring av følgende tirade:

Kjære Jøran Kallmyr

Herved får du dokumentet Trikk i Bjørvika – muligheter for Gamle Oslo. Som du vil se av dokumentet er det påkrevd å ta grep om kollektivbetjeningen av Gamle Oslo – bydelen med sterkest folkevekst av alle Oslos bydeler (65% fram mot 2030). Frakjøringer er et økende problem (gjelder både trikk og buss), og tiltak er nødvendig.

Vår løsning for framtidig kollektivbetjening av Gamle Oslo er en rimelig investering som gir mye igjen for pengene. Løsningen er dessuten bedriftsøkonomisk gunstig da innsatsen kanaliseres mot de områdene med aller størst behov (størst kundegrunnlag).

Ad daglige utgifter dreier det seg kun om én til to ekstra vogner i rute for å gjennomføre vårt opplegg – opplegget som vil gi både Bjørvika / Sørenga og Gamlebyen rullende fortau. Her er passasjerveksten akselererende og inntektsgrunnlaget proporsjonalt økende. Vi er overbevist om at driftsinntektene blir større enn driftsutgiftene.

Vi nevner også at vår løsning gir en gylden mulighet til direkte innsparte midler, all den tid busstrafikken fra sør og sørøst kan reduseres vesentlig. Verdien av redusert forurensning fra biler og busser må heller ikke underslås i totalregnskapet.

Samfunnsøkonomisk er vinningen formidabel. Ved å unngå trikk i Bispegata, kan Middelalderbyen utvikles til en hel og sammenhengende enhet – noe som vil gi en betydelig verdiøkning for det nasjonalt viktige kulturminnet Oslo middelalderby.

Vi ønsker deg og dine lykke til med fordypning i Trikk i Bjørvika – muligheter for Gamle Oslo, og ser fram til godt politisk håndtverk slik at vårt forslag kan settes ut i livet

Hva nå?

Jøran Kallmyr lovet å bringe dokumentet vårt til Ruter. Han forsto at vårt forslag var et annet enn det som tidligere var vurdert. Så nå venter vi i spenning på ny uttalelse fra Ruter.

For øvrig var vi 26. oktober igjen i Rådhuset, sammen med Gamlebyen beboerforening og en spesialist på dette med kulturmiljøet Oslo middelalderby. Vi møtte byråden for byutvikling, Bård Folke Fredriksen med flere – blant andre over nevnte Tommy Skjervold. Temaet var helhetlig utvikling av Middelalderbyen, og Oslo torg. Seansen ble avsluttet med å løfte fram vårt forslag om å legge trikken rundt Middelalderbyen.

Visjoner for trikk i Gamle Oslo

Det er nødvendig med et smart sporveisnett

 • som ivaretar nye og eksisterende boområder – og som i minst mulig grad går på bekostning av den sårbare Middelalderbyen.
 • med god flatedektning. Dette handler om å holde privatbilismen nede, og om å få bukt med den massive busstrafikken som kveler Gamle Oslos bo- og kulturmiljø inklusive Oslo torg, og som umuliggjør en god helhetlig trafikkplan for Gamle Oslo.
 • med gode utviklingsmuligheter. Med den sterke folkeveksten som er varslet i Gamle Oslo og på Romerike, er det bare et tidsspørsmål før det blir behov for at langdistansebussene mater til trikk og t-bane på Helsfyr.

Les også: Snu regionbussene via Helsfyr på Helsfyr!

Kart 1: Vår framtidsvisjon for sporvei i Gamle Oslo. Kart 2: Ruters framtidsvisjon.

Debattmøte på Gamlebyen skole 26. januar ang. planer for Oslo middelalderby og Bjørvika!

Hei alle sammen. Jeg fikk dette som en mail på facebook og klipper og limer den inn her
i tilfelle noen ønsker å få det med seg. Kanskje vi sees :))

mvh
Tone


Debattmøte

Tirsdag 26. januar kl.19 i Hallvardssalen, Gamlebyen skole, Egedes gt. 3.

Oslo middelalderby og Bjørvika
Innledning med lysbilderepresentasjoner
Riksantikvar Jørn Holme
Byråd Bård Folke Fredriksen
Direktør Egil Mikkelsen, Kulturhistorisk museum
Forfatter Leif Gjerland

Diskusjon

Sentrale temaer som blir diskutert er bl.a.
- Utbyggingen på Sørenga og forholdet til Middelalderbyen
- Etableringen av Oslo torg
- Gjennomkjøringstrafikk i Bispegata
- Kulturhistorisk museum i Gamlebyen, beliggenhet og utforming
- Utvidelse av parkområdene
- Vannspeil nord for Bispegata. Skillet mellom Gamlebyen og Bjørvika

Møtet arrangeres i samarbeide med Gamlebyen historielag og Gamlebyen beboerforening

Fri adgang. Alle er velkomne, også til å si sin mening !

KURS I ORGANISERING AV LOKALE AKSJONER INNEN STEDSUTVIKLING OG NÆRMILJØ

Gamlebyen beboerforening + omgivelser.no + naboskap.no arrangerer kurs lørdag 14. november 11:00-17:00 i Saxegården (Saxegårdsgate 17 i Gamlebyen). Deltakelse er gratis takket være støtte fra bydel Gamle Oslo og Gamlebyen Beboerforening. Lunsj er inkludert.

Hvem er kurset for?
Tillitsvalgte og medlemmer i frivillige organisasjoner, borettslag og sameier. Andre som ønsker å engasjere seg. Kurset er åpent for beboere fra bydel Gamle Oslo og fra andre deler av byen.

Kursinnhold:
Hvordan organisere en aksjon for et vellykket resultat. Partnere og alliansebygging, mediestrategi, kontakt med offentlige etater og lokale folkevalgte. Fallgrubene man må unngå.

Foredrag ved folk som har bred erfaring i organisering av aksjoner. Bl.a. Audun Engh (www.naboskap.no) og Erling Okkenhaug (www.omgivelser.no).

Råd fra medlemmer av Gamle Oslo Bydelsutvalg om hvordan man fremmer saker overfor de folkevalgte.

Det blir også en praktisk øvelse i organisering av en tenkt aksjon. Vi vil som eksempel bruke forslaget fra Interesseforeningen Oslos Middelalder om å gjenetablere middelalderens Oslo Torg i krysset Bispegata – Oslogate.

Påmelding til:

post@naboskap.no – Naboskap ved Audun Engh, St. Olavs gate 9, 0165 Oslo. Tlf. 92 62 26 26

Eller til Gamlebyen Beboerforening ved Thomas Backofen. thomas.backofen@gmail.com. Tlf. 93 42 95 88

Ny park! Hurra!

I mars vedtok bystyret enstemmig at vi skal få et nytt grøntområde/balløkke på de kommunale tomtene mellom Ingesgate, Konowsgate og Dyvekes vei! Hurra! Vår første seier! Endelig er horehus og 20 år gamle “midlertidige” brakker fjernet.

Vi må minne politikerne på at de må bevilge penger også.

Vi har uansett vedtatt at vi vil døpe parken for Bakerenga

lekeplass — Vi feirer vedtaket på tomta! Og stifter velforeningen offisielt.

Trafikkplan for vår bydel

Vi har vært med på å lage et forslag til helhetlig trafikkplan for vår bydel. Les pressemeldingen.

Bystyret har vedtatt at det skal utarbeides en helhetlig trafikkplan for Gamle Oslo og bydelsutvalget inviterte alle velforeningene med. Vi fikk alle de aktive velforeningene med til å bli enige om hovedtrekkene i planen! Hovedforslagene er at alle lokalveiene i bydelen gis 30km grense. Busstrafikken som er gjennomfartstrafikk må gis prioritet over hovedveiene slik at de ikke belaster lokalveiene. Bispegata øst for Oslo gate må fjernes fra veisystemet jf. tidligere planer slik at Oslo Torg ved middelalderruinene kan komme til heder og verdighet igjen som hjerte i Gamlebyen. Dette tiltaket tilrettelegger for å nedgradere og redusere Dyvekes vei slik at Alnaelva kan gjenåpnes på en skikkelig måte også i vårt område. Ekebergskrenten ve og vel foreslo også at skrenten bør stenges for gjennomfartstrafikk. Med tiden bør Vålerengatunelen og Ekebergtunnelen få installert renseanlegg og det bør legges et lokk over Riksvei 190 gjennom Lodalen. Samferdsel skal forsøke å få planen ferdig i 2009.
les mer om planen her

IMG 9587 5 6 — Riksvei 190 er pen om natta da…

06.04.2008 — Et betonglokk ligger over middelalderruinene.

05.05.2008 — Stadig flere gjennomfartsbusser kjører over Dyvekes vei, selv om de ikke har lokale passasjerer.