Viser arkivet for stikkord alnaelva

Om Alnaelva og Follobanen på Saxegården i kveld 19:00. Fri adgang!

Are Erikstad fra Oslo elveforum vill fortelle om Alna-elva og Follobanen i forbindelse med årsmøte til Gamlebyen beboerforening (GBF). Sakser fra innvitasjonen:

GBF INVITERER TIL MØTE I SAXEGÅRDEN
(Huset ved broen over til Middelalderparken/Vannspeilet)
TIRSDAG 24. APRIL 2012
PROGRAM:
Kl. 1800: Årsmøte i beboerforeningen.
Valg av nye styremedlemmer

Kl. 1900 vil vi dra i gang en diskusjon om utviklingen i Gamle Oslo med vekt på Follobanen/Alnaelva. Dette temaet innledes av Are Eriksen fra Oslo Elveforum.

Ap, Høyre og Frp vedtok å legge Alnaelva i rør

17. september 2010 vedtok dessverre Ap, H og Frp å legge Alna i 170 meter nye rør på Alnabru, og dessuten bygge igjen et skogholt. De brøt dermed med alle vedtak som tidligere er gjort for Groruddalen, i Byøkologisk program osv osv. I tillegg får vi et mamutbygg på høyeste punkt i området. Så mye for miljøet og Groruddalen.

Vedtaket står i kontrast til Oslo bystyrets vedtak av 11. september 1985:
“Lukking av bekker og elver er ikke tillatt. Det samme gjelder for gjenfylling av – eller i – dammer, tjern og vann, samt sjøgrunn. Oppføring eller anbringelse av bygninger eller andre konstruksjoner og anlegg nærmere åpne bekker, dammer, elver, tjern og vann enn 20 meter tillates i alminnelighet ikke. Det samme gjelder graving, sprengning og fyllingsarbeider.”

Denne elvepolitikken ble tatt videre i og med byrådserklæringen av 2000 og byøkologisk program for 2002 – 2014 der følgende er programfestet: “Oslos elver skal renses og rørlagte strekninger gjenåpnes der det er mulig. Elvebreddene gjøres tilgjengelige og gamle kulturminner knyttet til elvene bevares.”

Hvem anmelder Ap, Høyre og Frp for lovbrudd?!

Les mer om dette tragiske vedtaket på Alnaelvas nettsider: HER

Oppfordrer ellers alle til å melde seg inn i Gruppe for å få Alna opp i dagen fra marka til fjorden.

Lysvandring langs Alnaelva torsdag 17. september 19:00-22:30

Gå ikke glipp av den fantastiske årlige lysvandringen langs Alna. Strekningen blir lyssatt med 4000 fakler fra Alnsjøen til Kværner. Langs hele ruta står det folk som har noe å tilby, enten det er vafler, informasjon eller underholdning. Om man ikke vil gå så langt kan man for eksempel velge vandringens nedre del, fra Bryn til Kværnerbyen eller omvendt.

Til Bryn kommer man seg med T-bane 1, 2, 3 og 4 til Brynseng, med buss 23, 66, 76 og 76b, eller rett og slett med jernbanen som stopper på Bryn stasjon kloss inntil Alnaelva. Til Kværnerbyen tar man seg enklest med buss 32.

Primus motor er Alnaelvas venner. Alnavennene er sammen med Oslo elveforum en pådriver for åpning av Alnaelva fra Lillomarka til Bjørvika. Dette idealistiske arbeidet har blant annet resultert i at Oslo kommune i dag arbeider med Kommunedelplan for Alna miljøpark, en storstilt satsing for Oslo øst. Alnaelva planlegges som miljøpark fra Alnsjøen i Lillomarka, gjennom Groruddalen og Lodalen og ned til Vannspeilet ved Middelalderparken i Gamlebyen.

For mer informasjon kikk på Lysvandringsplakaten for 2009 eller les her: Lysvandring 2009.

Å grave opp Ruinparken - referat fra Jernbaneverkets infomøte

Jernbaneverket holdt informasjonsmøte på Gamlebyen skole i går, 18 mai, hvor de orienterte om de to traseene de er interessert i for Oslo – Ski. Om de skal ha bare en trase eller begge er uvisst nå, men Jernbaneverket sier at begge traseene er sannsynlige. De ville ikke si hvilken trase de holdt for mest sannsynlig. Vi tolker det slik at det er et økonomisk spørsmål, og at det er en god del politikk fra Jernbaneverket når de sier at ”de sannsynligvis trenger” begge traseene.

Den ene traseen går gjennom Klypen, det vil si bak Borgen, bak bygningene langs med Vannspeilet og inn i fjellet omtrent ved blokkene ved Kongsveien.

Alternativ trase to er mest interessant for oss i Ekebergskrenten. Toget er tenkt å gå fra Ladegården i tunnel under dagens Dyvekes vei og gjennom Ekebergfjellet under husene våre i Ekebergskrenten.

Men uansett trase skal det graves i dagbrudd! Dvs. for alternativ tos del at hele området fra Ladegården gjennom Ruinparken og Dyvekes vei graves opp. Området består for en stor del av leire så Jernbaneverket må grave en kjempegrøft hvor man senker ned en kunstig tunnel, en kulvert, som toget skal kjøre gjennom. Når de er ferdige fyller de igjen. De lover at de skal legge hver enkelt stein tilbake i Ruinparken.

Blir alternativ to realisert kan det bli støv, støy og anleggsarbeid i opptil fem år fra byggestart i 2013 til 2018. I følge Jernbaneverket er det mest irriterende selve spuntinga, dvs når de slår de store jernbjelkene ned i grunnen. Spuntinga vil bli begrenset til noen måneder. Jernbaneverket snakket om at de ev. kan bli nødt til å tilby folk erstatningsboliger i byggeperioden.

For ti år siden vurderte de en liknende tunnel: den gamle planen ligger HER.
I de gamle planene framføres det blant annet:

”Utbyggingen av jernbanekulvertene i Minneparken og i Dyvekes vei vil få en klart negativ
virkning på omgivelsene. Området fra Ladegården til Lodalen vil være byggeområde i hele
anleggstiden, Dyvekes vei, Bispegata, St. Halvards gate og Oslo gate vil være stengt i 3 år.
Anleggsarbeidene vil representere en vesentlig barriere som vil forhindre/vanskeliggjøre sosial kontakt.”

I de eldre planene har de også foreslått å rive en del av de gamle husene oppover vårt område. Men mye er skjedd siden den gang og det var også Jernbaneverket informert om. I dag er alle de gamle husene innenfor Ekebergkleiva bevaringsområde. De blir pusset opp og hele området er gått gjennom en total forvandling. I tillegg er det blitt bygget blokker langs veien. Og langt flere folk bor her nå enn før. Jernbaneverket ville se på de gamle planene sine sa de, men de ville måtte vurdere det hele på nytt nå.

Så hvordan kan vi vri dette til noe positivt for vårt område, hvis det blir en realitet? Jernbaneverket sier at de ønsker seg en dialog med velforeningene. Hvilke forventninger og krav skal vi stille til denne dialogen? Jernbaneverket vil nok pukke på at traseen Oslo – Ski er av nasjonal interesse. Men det betyr ikke at de kan gjøre ”hva de vil” med vårt område. Gamlebyen og Ekeberg er verdsatt som et av nasjonens viktigste kulturminneområder. Vi gjorde det helt klart at riving av hus ikke tolereres. Husene er verneverdige i seg selv og det vil gå ut over helheten av Ekebergkleiva bevaringsområde.

Men hvis de må legge all biltrafikk og busser i en annen rute i flere år, så bør de finne en permanent annen løsning for busser og biler i tråd med velforeningenes trafikkplan. Kanskje vi på den måten kan bli kvitt Dyvekes vei på lang sikt, ev. få veien nedgradert og redusert til gang-/sykkelvei. Vi bør kreve at hvis Jernbaneverket realiserer trase to, bør Alnaelva komme opp i sin fulle bredde også i vår del av dalen.

Flere ideer? Vi vil selvfølgelig ha som forutsening at det utarbeides en ordentlig gjennomgang av støv, støy og potensielle setningskader. Blir alternativ to en realitet trenger vi provisoriske gang og sykkelveier i anleggsperioden slik at for eksempel ungene kommer seg til Gamlebyen skole.

Til stede på møtet:

  • en god håndfull personer fra jernbaneverket med ulike typer ansvarsområder
  • to planleggere fra konsulentfirnaet Asplan Viak
  • Ekebergskrenten ve og vel
  • Gamlebyen beboerforening:
  • Interesseforeningen Oslos middelalder
  • Ladegårdens middelalderkontor
  • en oppegående gjeng av kunnskapsrike beboere med kritiske og konstruktive innspill
  • to BU-politikere fra Arbeiderpartiet som ballet inn en spennende idé om å legge alle toglinjene som i dag går gjennom Gamlebyen i dyptunnel. Gamle Oslo Ap vil utvilsomt presse på med denne ideen.

Vi registrerte ikke representanter fra Alnaelvas venner og fra Gamlebyen historielag, og håper disse stiller på neste møte. Ja, for flere møter er varslet. Vi følger selvsagt med, og legger ut info om møtedatoer.

Alnaelva skal gjenåpnes

I Lodalen rant en gang Alnaelva i meanderløp. Nå går elva i kulvert under husene våre. I kommunedelplanen for Alna er det vedtatt at elva skal opp også hos oss, og da sannsynligvis på vår side av dalen. Men det er ikke lett å få elva opp i dalen her fordi NSB og Jernbaneverket har sine interesser, kirkegården kan ikke røres og midt i mellom dem ligger Dyvekes vei. Her er linken til kommunes utlysning. Nå om dagen ligger saken på byråkratenes skrivebord. Vi oppfordrer dem til å være ambisiøse også i Lodalen og gå in for er bredt anlagt elveløp med sykkelsti langs elveløpet. For å få til det må Dyvekes vei innskrenkes eller saneres i tråd med trafikkplanen for Gamle Oslo. Alnaelvas venner":http://www.alnaelva.no/