Viser arkivet for stikkord diabasbrudd

Trygging av skolevei - synliggjøring av turvei E3 over Valhallveien

Skolekretsgrensa for Ekeberg skole (barneskole) og Brannfjell skole (undomsskole) strekker seg ned til Konows gate. Dermed går mange barn i bydel Gamle Oslo på skole i bydel Nordstrand. Det er hyggelig at sammenhengen mellom Ekebergskrenten og Ekebergplatået opprettholdes: Ekeberg skole ligger på gårdsmarker som i gamle dager tilhørte Lille Ekeberg gård, og tomtene i Ekebergskrenten er fradelt Svingen – som igjen er fradelt Lille Ekeberg. Brannfjell skole ligger på Store Ekeberg gårds gamle marker – og det sørvestligste området av Ekebergskrenten er fradelt nettopp Store Ekeberg.

Det som er uhyggelig er at barna nedi skrenten må krysse den trafikkerte Valhallveien for å komme seg til og fra skolen. Valhallveien er mildt sagt uoversiktlig. Den er skåret inn i brattlendt terreng med et svingete forløp. Den tette småhusbebyggelse langs veien vanskeliggjør sikten ytterligere. Forholdene skulle tilsi at bilistene satte ned farten, men den gang ei. Utålmodige bilister kjører i altfor høyt tempo over denne tett bebodde boliggata. Særlig er de livsfarlige forbikjøringene skremmende. Så blir det dessverre til at mange kjører barna til og fra skolen – til enda større fare for dem som bruker beina.

Turvei E3 krysser Valhallveien like ovenfor Utsikten barnehage og er en opplagt skoleveitrase. E3 over Valhallveien MÅ trygges. Det burde legges en flott brosteinsbeleggning der turveien krysser bilveien for å vise at her skal de gående prioriteres. (Dagens gangfelt 10 meter lenger ned i Valhallveien bør fjernes, det ligger uansett skeivt i forhold til turveien gjennom skrenten) Fartsgrensa bør settes til 30 km/t. Det er kanskje også nødvendig med fartsdumper eller innsnevringer i tilknytning til E3 over Valhallveien. Og så bør kanskje Simensbrekka bussholdeplass justeres for å oppnå maksimalt gode forhold.

Oslo kommune har en klar holdning om at

  • skoleveiene skal være trygge,
  • det skal skapes sammenheng i byens turveinett, og
  • myke trafikanter skal prioriteres på bekostning av harde trafikanter.

En god synliggjøring og trygging av E3 over Valhallveien kombinerer disse tre forholdene. I tillegg er tiltaket historisk utdypende: E3 gjennom skogen er fredet. Veien er Middelalderens kongevei over Ekeberg, og har ligget der i alle fall fra jernalderen, trolig fra steinalderen. Det er rester av et diabasbrudd for steinalderredskaper i tiknytning til turveien. Og så går det dyretrekk her. Man kan oppleve både hare, rådyr og annet vilt. Men skal det blir trygt og attraktivt for barna som bor på bysida av Valhallveien å bruke denne spennende skoleveien, må det gjøres noe med kryssningspunktet for E3.