Viser arkivet for stikkord kollektivtrafikk

Bydelsutvalget i Gamle Oslo støtter oss!

Hurra! Et enstemmig bydelsutvalg ga 10. juni 2010 tilslutning til vårt forslag om trikken i Gamle Oslo. Det vil si at Frp, Høyre, Venstre, Ap, Sv og Rødt støtter forslaget om at den planlagte trikkelinja i Bjørvika knyttes til Ekebergbanen ved Oslo Hospital (Mosseveien x Oslo gate) i stedet for på OSLO TORG (Bispegata x Oslo gate); og at trikkeforbindelsen til Grønland (bydelssentret) opprettholdes. Nå er det om å gjøre at Bystyret tar grep – til alt og alles fordel!

Vårt forslag i praksis: Trikkerutene som følger Ekebergbanen skiller lag ved Oslo gate x Mosseveien (ved Oslo Hospital). Den ene fortsetter dagens trasé over Oslo gate – Schweigaards gate; den andre fortsetter over Mosseveien – Håkon 5.s gate (Sørenga) – Dronning Eufemias gate. Bispegata forblir uten skinner, og kan utvikles på Middelalderbyens premisser.

Les også Ny trikkelinje i Gamle Oslo.

Her er det enstemmige vedtaket:

BU ber om at det må lages en utredning på grunnlag av ovenstående forslag. BU anser at det som foreslås kan gi bedre løsninger for befolkningen og for kollektivtrafikantene. Det vil skjerme middelalderbyen bedre, og legge til rette for å gjennomføre Bystyrets vedtak om å gjenopprette Oslo Torg ved krysset Oslogate/Bispegata.

Les saksdokumentene HER.

Gamlebyen ring

En nesten gratisbonus er at en av byens korte trikkeruter, for eksempel en av rutene over Grünerløkka, kan ta en sløyfe om Bjørvika – Gamlebyen. Da får vi direkteforbindelse Oslo Hospital – Grünerløkka; og så blir det rullende fortau gjennom både Gamlebyen (som i dag) og i Bjørvika. Det blir suverent!

Framdrift

Vi har sammen med Mads Wam Schneider (Gamlebyen beboerforening) og Nils Carl Aspenberg (Sekretariatet for bytrafikk) hatt fine møter med Venstre, Arbeiderpartiet og SV på selveste Rådhuset. Vi tror vi får gjennomslag også i Bystyret. Det hadde i så fall vært GØY – og ikke minst utrolig fint for kollektivbetjeninga av Oslo indre øst – og utrolig fint for Oslo torg og kulturmiljøet Oslo middelalderby.

Les også Oslo torg – enstemmig vedtatt av bystyret

Flytt møtepunktet for busslinjene som ender på Simensbråten til Bryn!

Det vil være fruktbart å forskyve møtepunktet for de to busslinjene som ender på Simensbråten til knutepunktet Bryn. Tiltaket – som verken krever flere busser eller flere førere enn i dag, kun innbyrdes omfordeling – gir mange positive gevinster:

  • Det gir en generelt bedre utnyttelse av kollektivnettet å la busslinjer ende ved et knutepunkt som Bryn enn ved mer avsidesliggende områder som Simensbråten. På Bryn kan man bytte til tog og flere t-banelinjer. På Simensbråten har man ingen slike overgangsmuligheter.
  • Kollektivlinjene nærmere sentrum avlastes fordi det i flere tilfeller blir greiere å reise via Bryn enn via Jernbanetorget. Det vil si en bedre utnytting av linjenettet.
  • Å forkorte linje 23 betyr at arbeidet med å gjøre linje 23 til stambusslinje blir både enklere og billigere.
  • Om bussene starter og ender ved Brynseng T (østre endepunkt for linje 24), blir det lettere å få på plass en god takting mellom linje 23 og 24 (er i dag elendig).
  • Busslinjer med endeholdeplass Bryn innebærer at man kan få på plass en bussbru mellom Bryn jernbanestasjon og Brynseng t-banestasjon, da bussene kan kjøre mellom de to stasjonene i enden av sine ruter. Dermed blir Bryn et enda bedre knutepunkt.
  • Å kunne reise direkte mellom Bryn – Manglerud og Ekeberg camping – Kværnerbyen – Gamlebyen vil være et fint tilskudd for kollektivbetjeningen av bydelene Østensjø, Nordstrand og Gamle Oslo. Blant annet gir det direkte kollektivforbindelse til det lokale postkontoret på Manglerud for områdene Kværner, Ekebergskrenten og Ekeberg hagby.
  • Å avvikle Simensbråten som endeholdeplass er et viktig miljø- og sikringtiltak. Det imøtekommer FAU ved Ekeberg skoles mangeårige kamp for tryggere skolevei, og Vårveien barnehages behov for bedre luftmiljø. Det sårbare området ved Ekeberg skole og Vårveien barnehage fortjener å fritas for de omkostningene Simensbråten bussendeholdeplass medfører.

Les: Frykter alvorlig ulykke

Her er seks tilleggsargumenter for hvorfor endeholdeplassen og snusløyfa på Simensbråten bør avvikles til fordel for en vanlig gjennomgående holdeplassløsning:

1. Den kombinerte holdeplassen og snusløyfa på Simensbråten ligger kinkig til, ved en krapp sving der Stamhusveien og Vårveien møtes, og i skrånende terreng – innklemt mellom Ekeberg skole og Vårveien barnehage. Bussene må krysse skolebarnas fortau for å komme inn og ut av holdeplassen.

2. Det hender at busser parkerer på fortauet eller rygger inn og ut av Brannfjellveien like nedenfor. Det er kanskje nødvendig når snusløyfa er fyllt opp av busser, men lite gunstig for nærmiljøet, og for de små. Problemet er ikke blitt mindre etter avgangsfrekvensene for linje 34 ble fortettet våren 2010.

3. Det er bekymringsfullt når kun et nettinggjerde skiller en barnehages utearealer fra en bussendeholdeplass. Direkte eksoseksponering gir økt risiko for astma, svekkede lungefunksjoner, kreft og forkortet livsløp. På Simensbråten regulerer et titalls busser i timen. De bremser ned – står på tomgang (eller stopper og starter igjen) – kjører bort til selve holdeplassen – bremser ned – står på tomgang – aksellererer. Dette gir høye forurensningsnivåer. Barn er spesielt sårbare, og prinsipielt burde bussholdeplasser trekkes unna barnehager, skoler og arealer tilrettelagt for barnelek.

4. Diesellekasjer får uheldige konsekvenser siden endeholdeplassen ligger i en skråning ovenfor veien. Da en dieselslange sprakk i 2007 rant dieselen nedover fra holdeplassen og utover fortauet nedenfor. Så dro barna griset inn i klasserommene. De fleste rommene har lufteanlegg, men ikke alle.

5. I 2004 trillet en buss baklengs nedover fra snuplassen og tvers over fortauet – kjørebanen – fortauet og inn i hagen på motsatt side. At ingen kom til skade var ren og skjær flaks. Busser som triller baklengs over veier der hundrevis av barn går fram og tilbake hver dag er dramatisk og skal ikke skje, men det har altså skjedd, og det kan skje igjen.

6. Det kreves mye av bussførere med tanke på effektivitet og punktlighet. Bussførere burde skånes for belastningen å brøyte busser gjennom hundrevis av barn og barnevogner – inn og ut av snuplassen mellom Ekeberg skole og Vårveien barnehage.

Støtt aksjonen for å flytte møtepunktet for linje 34 og 23 HER.

Les også: Ny bussbetjening av Ekeberg – Kværnerbyen – Gamlebyen