Viser arkivet for stikkord kværnerbyen

"Drum Explosion" - trommehappening i Kværnerbyen

22. juni kl 20:00 er det klart for årets arrangement i Kværnerbyen!
52 djember (afrikanske trommer) skal framføre variasjoner over Vivaldis “De 4 årstider”.
Du finner mer informasjon om arrangementet på www.ikvaernerbyen.
Gratis adgang.

Musikalsk happening i Kværnerbyen!

Tirsdag 22. juni braker det løs i Kværnerbyen; Vålerenga janisjar + 77 tromboner spiller fra kl 19.30 ved Kværnerdammen. Gratis adgang.

Bussrutene sørfra utnyttes til å gi Kværnerbyen bedret kollektivbetjening, og så avlastes OSLO TORG for busser. Linjekartet er tegnet av Mads Wam Schneider, Gamlebyen beboerforening.

I dag kjører bybussrutene 32, 34, 70 og 74 over Oslo torg (Bispegata x Oslo gate), i tillegg til en del gjennomfartsbusser. Det er i følge enstemmig bystyrevedtak av 27. januar 2010 ønskelig å fjerne bussene fra Oslo torg – sånn at Oslo torg igjen kan bli Gamlebyens fysiske og sosiale sentrum.

Gjennomføres opplegget foreslått over, blir rute 32 overflødig i øst, mens rute 74 kan innstilles helt (erstattes av 34b). Legger man også gjennomfartsbussene (inklusive rushlinjene 4E, 71E og 73) tilbake i Ekebergtunnelen, eller snur dem ved knutepunkter utenfor indre by, fjernes alle busser fra Oslo torg.

Kollektivbetjeninga blir ikke dårligere for oss i Gamlebyen og Ekebergskrenten, eller for de som bor lenger opp på berget. Den blir bedre – ikke minst om opplegget kombineres med at de to trikkerutene over Ekeberg skiller lag ved Oslo hospital, og en av byens øvrige trikkeruter tar en Gamlebyen ring.

BONUS: Med 70 over Åkebergveien – Grønland – Tøyenbekken (150 meter lenger enn i dag), vil 70 betjene nedre Tøyen og Grønland. Så kan 37 kjøre rett fram i Schweigaards gate (400 meter kortere enn i dag). Ellers bør 70 kjøre oftere, og koples til rute 30 vest. (30 øst kan innstilles i følge Ruter.)

Ny kollektivbetjening av Ekeberg - Kværner - Gamlebyen

Dokumentet er oppdatert flere ganger etter gode innspill fra Gamlebyen beboerforening og Kværner vel. Sist oppdatering av 23. juni etter innspill fra Sekretariatet for bytrafikk.

Oslo torg ble enstemmig vedtatt av Oslo bystyre 27. januar 2010. Bispegata x Oslo gate blir torg.
Det skal fortsatt kunne gå en trikkelinje over torget. Flere busslinjer må legges om.

Vi i Ekebergkrenten ve og vel, Kværner vel og Gamlebyen beboerforening mener Oslo torg-vedtaket må utnyttes til å få på plass en bedre, mer helhetlig, bedre tilpasset og mer ressurseffektiv kollektivbetjening for Ekeberg – Kværner – Gamlebyen, uten busstrasé over Oslo torg.
Les mer…

Opprør på 34-bussen

Under overskriftene Oslo, mitt Oslo! og En opprører på buss 34 blogger Trygve Monsen om 34-bussen. Han omtaler den som sild-i-tønne-bussen – og det er jammen treffende, for nedover og oppover Ekebergskrenten er 34-bussen ofte så tettpakket at man må puste på skift … om man kommer med.

Hvorfor blir det ikke satt opp flere avganger?

Trygve Monsen har etter klage til Ruter mottat svarbrev 9. september 2009: “Vi er klar over hvordan situasjonen er på linje 34. I dag har vi ingen økonomiske reserver vi kan benytte til å øke kapasiteten.”

Ser man helhetlig på Ekeberg – Kværner – Gamlebyen er det imidlertid fullt mulig å gi både Ekeberg, Kværner og Gamlebyen et langt mer tilpasset og dessuten mer effektivt kollektivtilbud enn dagens, uten at det koster ekstra – og som ivaretar hensynet til det sårbare kulturmiljøet Oslo middelalderby.

Det viktigste enkeltstående tiltaket er at Ekeberg og Kværnerbyen betjenes av én og samme busslinje!

Dersom Ekeberg-/Kværnerbylinja får trasé over Schweigaards gate, vil bussene ikke bruke lengre tid mellom Ekeberg og Jernbanetorget enn i dag, snarere tvert i mot. Ekebergbussen vil dessuten ikke belaste Schweigaards gate ekstra, da regionbussene en gang for alle må ut av Schweigaards gate!

Det er en misforståelse at det trengs ny infrastruktur i Lodalen om Kværnerbyen skal betjenes av Ekebergbussen. Bussen kan enkelt og greit svinge ned rundkjøringsrampa til Lodalsbruene, kjøre brua under motorveibruene, plukke med seg Kværnerbybeboerne omtrent der de stiger på i dag, og kjører til sentrum via Schweigaards gate. Dette er både enkelt og effektivt.

Om Ekeberg og Kværnerbyen betjenes av samme linje, får man på plass den etterlengtede tverrforbindelsen over Lodalen, man får dessuten dobbelt så mange avganger med samme materiell og personell som i dag – uten at Gamlebyen belastes med flere busser. Så blir Ekebergbussen som sild-i-tønne-prosjekt historie, og behov for opprør nedtonet.

NB! Møtepunktet for linje 23 og 34 må flyttes fra Simensbråten til Bryn, slik at det utsatte området ved Ekeberg skole og Vårveien barnehage avlastes for bussendestasjon. Å flytte endestasjonen for linje 23 og 34 til Bryn gir ikke bare bedre forhold for skole- og barnehagebarna, det gir en mer helhetlig kollektivbetjening – med samme materiell og arbeidskraft som i dag: Blant annet får beboerne i Ekebergskrenten og på Kværner direkte kollektivforbindelse til det lokale postkontoret på Manglerud.

Les også: Ny bussbetjening av Ekeberg – Kværner – Gamlebyen.

Ja til jernbanestasjon på Kværner!

Skinnegangene for Gjøvikbanen og Hovedbanen ligger like nord for Kværnerbyen i Lodalen. Her kjører det lokaltog flere ganger i timen. Innklemt mellom lokaltogskinnene og Kværnerbyen ligger godssporet Loenga-Bryn-Alnabru der det kjører noen få, få godsstog i døgnet – helst på nattestid. I tillegg kjører mang fjerntog og flytog forbi. Om de mange parallelle skinnene kunne organiseres slik at lokaltogene stopper ville det vært flott. Eventuelt burde godssporet utnyttes for en kombibane Alnabru-Bryn-Nygårdskollen-Kværner-Loenga-Bjørvika. Det er jo så godt tilrettelagt for jernbanestasjon i skråninga mellom Kværnerbyen og Vålerenga (i området bak den nye Jokerbutikken). Her er både trappeoppganger og en romslig undergang. Det er heller ingen ulempe at stasjonen blir liggende like ved det som ser ut til å bli et knutepunkt for lokale og byomfattende turveier.

Rullende fortau
Om ikke lenge vil det sannsynligvis kjøre åtte eller flere lokaltog i timen i hver retning gjennom Lodalen. Allerede i dag går det mange lokaltog forbi. Om alle disse stopper på Kværner vil det gi tre til fem togstopp i timen i hver retning: to stopp for lokaltogene over Hovedbanen – Drammensbanen, og ett til tre stopp for lokaltogene over Gjøvikbanen. I framtida skal visstnok lokaltogene over Hovedbanen kjøre med femtenminuttersfrekvens. Det er også krefter som arbeider for tettere frekvens for lokaltogene over Gjøvikbanen. Lokaltogene vil snart gå som “rullende fortau”. Det skulle bare mangle at de stopper.

Flere argumenter
Passasjergrunnlaget er jevnt økende. På det gamle industriområdet i Lodalen er et stort og et litt mindre utbygningsprosjekter under utvikling: Kværnerbyen og Jøtulbyen. I tillegg til masse nye boliger skal det bli kontorer, forretninger, restauranter, barnehager, kanskje skole og lokaliteter for kultur. Områdene omkring er også tett befolket: de øvre Kværnerområdene, Vålerenga, Galgeberg, Etterstad, øvre Lodalen og nedre Lodalen med Baglerbyen.

Kværner jernbanestasjon vil kunne bli et relevant byttepunkt. Linje 20 skal forlenges fra Galgeberg til Kværnerbyen. Linje 20 betjener som kjent viktige knutepunkter utenfor sentrumskjernen og områdene langs Ring 2. Dersom linje 34 legges over Lodalsbruene inklusiv betjening av Kværnerbyen (mens linje 32 legges ned i øst) – dette jamfør ønske fra bydelens ti vel og interesseforeninger – vil også Ekebergområdene få glede av Kværner jernbanestasjon.

Det er på tide at det satses i Lodalen. Området har vært nedprioritert gjennom mange generasjoner. Lodalen ble for eksempel utelatt i storstasningene Miljøbyen Gamle Oslo og Oslo indre øst. Dette stadig tettere utbygde og tungt trafikkbelastede området i indre by fortjener det høystandard kollektivtilbudet som en jernbanestasjon innebærer – et tilbud som vil avlaste lokalveier og hovedveier i Oslo øst.

NB! Trikk til Kværnerbyen ser ut til å bli mindre og mindre aktuelt. Rambøll har på oppdrag fra Ruter As i mai 2009 kommet med en utredning der det går fram at ideen om trikk til Kværnerbyen bør skrinlegges. Bydel Gamle Oslos trafikkplangruppe som består av representanter fra bydelens 10 vel- og interesseforeninger, går heller ikke inn for trikk til Kværner – de går derimot inn for jernbanestasjon.

Flere vil ha jernbanestasjon Kværner
Miljøbyen Gamle Oslo er et nedlagt samarbeidsprosjekt mellom staten og bydel Gamle Oslo der blant annet Gustav Nielsen, i dag tilsatt ved Transportøkonomisk institutt, var en sentral aktør. I år 2000 gikk Miljøbyen inn for etalbering av “ny stasjon for lokaltog … ved Kværner/Enebakkveien, slik at boliger og arbeidsplasser på Kværnerområdet og i Arnljot Gellines vei kan få et høystandard kollektivtilbud, noe som vil forsterke områdets attraktivitet for utbygging."

Bydelsutvalget Gamle Oslo gjorde enstemmig vedtak om Kværner jernbanestasjon i 2005, og Gamle Oslos ti vel- og interesseforeninger gikk inn for det samme i sitt Rammeverk for helhetlig trafikkplan for bydel Gamle Oslo fra 10. oktober 2008.

Kritiske innspill
Et kritisk innspill kan bli at reisetiden blir lengre om togene må stoppe på Kværner. Dette er ikke et tungtveiende motargument. Et stopp på Kværner vil neppe gi mer enn ett minutts ekstra kjøretid da togene allerede har bremsene på. Fartsgrensa for tog gjennom Gamlebyen er 50 km i timen.

Et annet motargument kan være at stigningen er for bratt – noe det heller ikke er grunn til å la seg stanse av. Mellom 1957 og 1977 var det jenbanestasjon på Kværner. Den ble opprettet i forbindelse med anlegging av dobbeltspor på Gjøvikbanen. Status var togstopp. Det vil si at stasjonen var betjent for ekspedering av tog, men ikke for passasjerer eller gods. Fra 1963 ble Kværner fjernstyrt fra stillverket på Oslo Ø. Kværner stasjon betjente godssporet Loenga-Kværner i tillegg til Gjøvikbanen (kilde: Wikipedia).

Det må satses på jernbanen i Oslo øst
Det har vært bred politisk enighet om å opprette jernbanestasjon på Ensjø, til tross for at Ensjø har et godt t-banetilbud. Med tanke på at det ikke er noe t-banetilbud på Kværner og at en trikk til Kværnerbyen ser ut til å være uaktuell, burde Kværner komme på dagsorden med tanke på jernbanestasjon. Det flotteste hadde vært om både Kværner og Ensjø jernbanestasjoner kunne anlegges som del av en større satsning på jernbanen i Oslo øst.

I det tverrpolitiske Klimaforliket på Stortinget fra 2008 står det: Partene er enige om å fortsette styrkingen av jernbanen, spesielt i befolkningstette områder … En jernbanestasjon på Kværner vil være en finfin oppfølging av klimaforliket.

Lysvandring langs Alnaelva torsdag 17. september 19:00-22:30

Gå ikke glipp av den fantastiske årlige lysvandringen langs Alna. Strekningen blir lyssatt med 4000 fakler fra Alnsjøen til Kværner. Langs hele ruta står det folk som har noe å tilby, enten det er vafler, informasjon eller underholdning. Om man ikke vil gå så langt kan man for eksempel velge vandringens nedre del, fra Bryn til Kværnerbyen eller omvendt.

Til Bryn kommer man seg med T-bane 1, 2, 3 og 4 til Brynseng, med buss 23, 66, 76 og 76b, eller rett og slett med jernbanen som stopper på Bryn stasjon kloss inntil Alnaelva. Til Kværnerbyen tar man seg enklest med buss 32.

Primus motor er Alnaelvas venner. Alnavennene er sammen med Oslo elveforum en pådriver for åpning av Alnaelva fra Lillomarka til Bjørvika. Dette idealistiske arbeidet har blant annet resultert i at Oslo kommune i dag arbeider med Kommunedelplan for Alna miljøpark, en storstilt satsing for Oslo øst. Alnaelva planlegges som miljøpark fra Alnsjøen i Lillomarka, gjennom Groruddalen og Lodalen og ned til Vannspeilet ved Middelalderparken i Gamlebyen.

For mer informasjon kikk på Lysvandringsplakaten for 2009 eller les her: Lysvandring 2009.