Viser arkivet for stikkord vei

Å grave opp Ruinparken - referat fra Jernbaneverkets infomøte

Jernbaneverket holdt informasjonsmøte på Gamlebyen skole i går, 18 mai, hvor de orienterte om de to traseene de er interessert i for Oslo – Ski. Om de skal ha bare en trase eller begge er uvisst nå, men Jernbaneverket sier at begge traseene er sannsynlige. De ville ikke si hvilken trase de holdt for mest sannsynlig. Vi tolker det slik at det er et økonomisk spørsmål, og at det er en god del politikk fra Jernbaneverket når de sier at ”de sannsynligvis trenger” begge traseene.

Den ene traseen går gjennom Klypen, det vil si bak Borgen, bak bygningene langs med Vannspeilet og inn i fjellet omtrent ved blokkene ved Kongsveien.

Alternativ trase to er mest interessant for oss i Ekebergskrenten. Toget er tenkt å gå fra Ladegården i tunnel under dagens Dyvekes vei og gjennom Ekebergfjellet under husene våre i Ekebergskrenten.

Men uansett trase skal det graves i dagbrudd! Dvs. for alternativ tos del at hele området fra Ladegården gjennom Ruinparken og Dyvekes vei graves opp. Området består for en stor del av leire så Jernbaneverket må grave en kjempegrøft hvor man senker ned en kunstig tunnel, en kulvert, som toget skal kjøre gjennom. Når de er ferdige fyller de igjen. De lover at de skal legge hver enkelt stein tilbake i Ruinparken.

Blir alternativ to realisert kan det bli støv, støy og anleggsarbeid i opptil fem år fra byggestart i 2013 til 2018. I følge Jernbaneverket er det mest irriterende selve spuntinga, dvs når de slår de store jernbjelkene ned i grunnen. Spuntinga vil bli begrenset til noen måneder. Jernbaneverket snakket om at de ev. kan bli nødt til å tilby folk erstatningsboliger i byggeperioden.

For ti år siden vurderte de en liknende tunnel: den gamle planen ligger HER.
I de gamle planene framføres det blant annet:

”Utbyggingen av jernbanekulvertene i Minneparken og i Dyvekes vei vil få en klart negativ
virkning på omgivelsene. Området fra Ladegården til Lodalen vil være byggeområde i hele
anleggstiden, Dyvekes vei, Bispegata, St. Halvards gate og Oslo gate vil være stengt i 3 år.
Anleggsarbeidene vil representere en vesentlig barriere som vil forhindre/vanskeliggjøre sosial kontakt.”

I de eldre planene har de også foreslått å rive en del av de gamle husene oppover vårt område. Men mye er skjedd siden den gang og det var også Jernbaneverket informert om. I dag er alle de gamle husene innenfor Ekebergkleiva bevaringsområde. De blir pusset opp og hele området er gått gjennom en total forvandling. I tillegg er det blitt bygget blokker langs veien. Og langt flere folk bor her nå enn før. Jernbaneverket ville se på de gamle planene sine sa de, men de ville måtte vurdere det hele på nytt nå.

Så hvordan kan vi vri dette til noe positivt for vårt område, hvis det blir en realitet? Jernbaneverket sier at de ønsker seg en dialog med velforeningene. Hvilke forventninger og krav skal vi stille til denne dialogen? Jernbaneverket vil nok pukke på at traseen Oslo – Ski er av nasjonal interesse. Men det betyr ikke at de kan gjøre ”hva de vil” med vårt område. Gamlebyen og Ekeberg er verdsatt som et av nasjonens viktigste kulturminneområder. Vi gjorde det helt klart at riving av hus ikke tolereres. Husene er verneverdige i seg selv og det vil gå ut over helheten av Ekebergkleiva bevaringsområde.

Men hvis de må legge all biltrafikk og busser i en annen rute i flere år, så bør de finne en permanent annen løsning for busser og biler i tråd med velforeningenes trafikkplan. Kanskje vi på den måten kan bli kvitt Dyvekes vei på lang sikt, ev. få veien nedgradert og redusert til gang-/sykkelvei. Vi bør kreve at hvis Jernbaneverket realiserer trase to, bør Alnaelva komme opp i sin fulle bredde også i vår del av dalen.

Flere ideer? Vi vil selvfølgelig ha som forutsening at det utarbeides en ordentlig gjennomgang av støv, støy og potensielle setningskader. Blir alternativ to en realitet trenger vi provisoriske gang og sykkelveier i anleggsperioden slik at for eksempel ungene kommer seg til Gamlebyen skole.

Til stede på møtet:

  • en god håndfull personer fra jernbaneverket med ulike typer ansvarsområder
  • to planleggere fra konsulentfirnaet Asplan Viak
  • Ekebergskrenten ve og vel
  • Gamlebyen beboerforening:
  • Interesseforeningen Oslos middelalder
  • Ladegårdens middelalderkontor
  • en oppegående gjeng av kunnskapsrike beboere med kritiske og konstruktive innspill
  • to BU-politikere fra Arbeiderpartiet som ballet inn en spennende idé om å legge alle toglinjene som i dag går gjennom Gamlebyen i dyptunnel. Gamle Oslo Ap vil utvilsomt presse på med denne ideen.

Vi registrerte ikke representanter fra Alnaelvas venner og fra Gamlebyen historielag, og håper disse stiller på neste møte. Ja, for flere møter er varslet. Vi følger selvsagt med, og legger ut info om møtedatoer.